Vjeronauk u školi kao tema je po sebi vrlo zanimljiva, no kvalitetni argumenti gotovo da se ne mogu čuti, rasprave idu u potpuno krivom smjeru, a zaključaka i plodova nema. Cilj je ovoga članka sustavno obraditi navedenu temu te, nasuprot ideološkom lobiranju, ponuditi znanstveno utemeljeno razmatranje ovog pitanja. Za početak treba naglasiti kako u suštini nije riječ o dihotomiji za ili protiv vjeronauka u školi, nego za ili protiv prava na izbor roditelja da njihovo dijete bude odgajano i obrazovano u skladu s njihovim vrijednostima, pravu koje je potvrđeno svim dokumentima europskih institucija koje govore na tu temu.

1. Europska praksa

Hrvatska nije usamljena kada je riječ o ovoj temi, stoga valja početi od situacije u Europi: prvo od opće društvene klime pa onda do konkretnih rješenja i modela školskog vjeronauka. Brojna istraživanja govore da su ljudi sve religiozniji, ali i da nikada nisu bili manje vezani uz neku religijsku instituciju. U porastu je religijski fundamentalizam, koji povremeno poprima obličje terorizma, dok istovremeno globalizacija i migracije dovode do susreta brojnih kultura i religijskih tradicija.

Škola snažno oblikuje javno mišljenje pa stoga svaka malo veća interesna skupina želi imati utjecaja i udjela u tom procesu.

Europske institucije jednoglasnu podržavaju i potiču vjeronauk u školi. Postojeće se rasprave više bave kvalitetom programa i pitanjem koji vjeronauk ili religijski odgoj treba odabrati nego pitanjem je li vjeronauku mjesto u školi. Sukladno temeljnim europskim vrijednostima, Vijeće Europe jasno preporučuje religijski odgoj i obrazovanje u školama. Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), najveća međuvladina organizacija koja se bavi sigurnošću i promoviranjem ljudskih prava, preporučuje da se u školske sustave uvede takvo religijsko obrazovanje koje je u skladu s ljudskim pravima, koje podržava temeljne ljudske slobode, koje poštuje ulogu obitelji i religijskih zajednica na određenom području i koje se zasniva na kvalitetnim programima i kvalificiranom nastavnom kadru.

Svatko ima pravo zagovarati izbacivanje vjeronauka iz škola, ali nema pravo istodobno tvrditi kako se radi o proeuropskim i općeprihvaćenim vrijednostima. Štoviše, zastupajući takav stav, radi izravno protiv onoga što su države Europe definirale kao ljudsko pravo.

Modeli vjeronauka u školama

Postoji nekoliko različitih modela vjeronauka u školama:
Konfesionalni vjeronauk – vjeronauk jedne vjerske zajednice; detaljno se obrađuju njezini pogledi na svijet, a druge se vjere obrađuju u puno manjem obujmu.
Nadkonfesionalni vjeronauk – isti vjeronauk za sve učenike; više je nalik religijskom odgoju jer se obrađuju sve vjere ili konfesije.
Bez vjeronauka – bez ikakvog vjeronauka ili vjerskog odgoja u školama.

Modeli u europskim zemljama

Konfesionalni vjeronauk

  • Zemlje u kojima pored vjeronauka većinske konfesije postoji i vjeronauk drugih konfesija i/ili religija: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Finska, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Srbija, Španjolska, pokrajine Alsace i Lorraine u Francuskoj.
  • Zemlje u kojima je državno zajamčen samo konfesionalni vjeronauk većinske konfesije/religije, dok ostale konfesije/religije mogu organizirati svoju nastavu vjeronauka o vlastitom trošku: Irska, Italija (s mogućnošću upisivanja alternativnog izbornog predmeta), Grčka, Malta, Rumunjska.
  • Zemlje u kojima se vjeronauk bilo koje vjeroispovijesti može održavati fakultativno, kao slobodan izbor, izvan školskog kurikula (programa) i vremena: Češka, Mađarska, Moldavija, Rusija, Bugarska.

Nadkonfesionalni vjeronauk

Države s istim vjeronaukom za sve učenike: Danska, Estonija, Island, Norveška, Švedska, mnogi kantoni Švicarske, Ukrajina, Velika Britanija.

Bez vjeronauka u školi

Države bez ikakvog oblika vjeronauka u školi: Albanija, Francuska (u novije vrijeme religijska znanja pojačano su uvedena u druge školske predmete), Slovenija (najnovije: Etika i religije u 7., 8. i 9. razredu), Bjelorusija.

Kao što je vidljivo iz priloženog, Hrvatska se po pitanju vjeronauka u školi nalazi gdje i većina europskih zemalja.

2. Analiza argumenata protiv vjeronauka

Prije nego što započnemo razlagati zašto je vjeronauk u školi nužan, odgovorit ćemo na nekoliko čestih prigovora vjeronauku koji se mogu čuti u javnosti.

2.1. Vjeronauk je protivan znanosti

Ne postoji nijedan dokaz za ovu tvrdnju, barem ne kada je riječ o katoličkom vjeronauku – s ostalima nisam upoznat pa to ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Ne postoji ništa u udžbenicima iz biologije ili fizike što bi bilo kontradiktorno nekoj stavci iz programa za vjeronauk. Kao argument navode se teorija evolucije i Velikog praska, no u samom se udžbeniku iz vjeronauka naglašava kako ovi primjeri nisu u suprotnosti s katoličkom vjerom. Čini se da zagovornici ove teze nisu upoznati s programom vjeronauka. Također, primjeri čudesa opisanih u Bibliji ne protive se zakonitostima koje se uče na satu biologije, jer je poanta čudesa upravo u činjenici da su to iznimke koje odstupaju od prirodnih pravila, a iznimka potvrđuje pravilo.

Nadalje, vjeronauk se često optužuje za indoktrinaciju kojoj u školi nije mjesto. Zaista, mentalnom nasilju kojim se nekoga želi natjerati da prihvati određene stavove nije mjesto nigdje gdje se drži do ljudskog dostojanstva, a ponajmanje u školi. No vjeronauk je prava suprotnost indoktrinaciji: njegov je cilj „omogućiti cjelovit i skladan odgoj ljudske osobe koja je sposobna kritički promišljati duhovnu, kršćansku, kulturnu, tradicijsku i ukupnu stvarnost koja ju okružuje. Taj cilj omogućuje učeniku da slobodno, svjesno i odgovorno donosi osobnu odluku, oblikuje osobne stavove vjere, da postigne važna životna uvjerenja i moralne vrjednote po kojima može ostvariti miran, radostan i plodan život u ljudskoj i crkvenoj zajednici.” Vjeronauk promiče školske ciljeve osposobljavajući učenike za kritičko promišljanje kako bi u životu mogli donositi samostalne i zrele odluke.

2.2. Vjeronauk diskriminira i nema alternativu

Vjeronauk ne diskriminira, jer ga može upisati svatko, bez obzira na vjersku pripadnost. Za upisivanje školskog vjeronauka nije potreban Krsni list, a na satu se ne ocjenjuje vjera, već znanje iz predmeta. U srednjim školama postoji alternativa – etika, no ona nije prikladna alternativa jer se ne bavi čovjekovom religioznošću, već samo njegovom moralnošću. Nešto slično u osnovnoj školi ne postoji. Oboje navedeno nije razlog za izbacivanje vjeronauka iz škole niti je Crkva ta koja je uzrok problema, nego oni koji tu alternativu već 30 godina ne uspijevaju osmisliti. Crkva potiče uvođenje alternativnog predmeta i spremna je dati svoj doprinos u njegovoj izradi. Ministarstvo ima obavezu učenicima koji ne pohađaju neki od konfesionalnih vjeronauka omogućiti stjecanje religijskih kompetencija, koje su imperativ u današnjem pluralnom društvu.

2.3. Govor o religiji mora biti neutralan

Osim što roditelji imaju pravo da njihovo dijete stekne religijske kompetencije iz preferirane konfesionalne perspektive, ovaj prigovor također nije pedagoški utemeljen. Vrlo je upitno djeci predstaviti nešto što bismo zvali vrijednosno neutralnim odgojem, i to zato što odgoj uvijek polazi iz određene perspektive. Upravo je razdoblje puberteta poznato kao vrijeme preispitivanja primljenih vrednota i donošenja samostalnih, zrelih odluka. No osoba mora odrasti u nekom vrijednosnom sustavu kako bi se poslije prema njemu mogla kritički postaviti, kao i prema drugim takvim sustavima. Čovjek ne može biti poput enciklopedije koja u sebi sadrži tek gole podatke, bez ikakve subjektivne povezanosti s njima, a ponajmanje je to moguće kada je riječ o temeljenim ljudskim iskustvima koja su sadržaj vjerskog odgoja. Stoga bi vjerski neutralan religijski odgoj teško mogao ponuditi kompetencije i sposobnosti promišljanja kakve nudi konfesionalni vjeronauk, jer čovjek koji je u procesu odrastanja ne funkcionira na taj način.

2.4. Lutanja po strašnim školskim hodnicima

Nije jasno što je to toliko strašno ili toliko opasno na školskim hodnicima. Sigurno postoji bolji način iskorištavanja vremena, no to nipošto nije traumatično iskustvo kakvim se prikazuje velikim naslovima i dramatičnim tonovima. Postoje i drugi izborni predmeti koje učenici većinski upisuju, a neke ostavljaju „na hodniku”, ali oko njih nitko ne diže buku. Osobno sam u osnovnoj školi išao na izborni Njemački jezik. Nekoliko je učenika za to vrijeme lutalo hodnicima. Svi smo bili ljubomorni na njih i nakon sata bismo ih znatiželjno ispitivali što su radili. Djeci je rupa u nastavi nešto uzbudljivo, a ne strašno.

Problem rupa u satnici problem je škole koja satnicu izrađuje, a ne Crkve ili vjeronauka. Zbog vrlo visokog postotka upisa na vjeronauk, matematički je nemoguće organizirati nastavu u kojoj bi vjeronauk bio prvi ili posljednji sat. Svakako bi trebalo tomu težiti, ali zar je pedagoški mudro 90 posto djece poslati u suprotni turnus na izborni predmet kako ostalih 10 posto ne bi bilo opterećeno praznim satom?

2.5. Sekularna država

I druge su zemlje sekularne, i to puno „sekularnije” od Hrvatske, ali nijedna od njih ne dovodi u pitanje vjeronauk u školi. Hrvatski ustav govori o odvojenosti svih vjerskih zajednica od države. Tako shvaćena sekularnost, pomalo karikirano rečeno, značila bi da biskup ne može imenovati predsjednika ili premijera i obrnuto. Financiranje vjerskih zajednica javnim novcem, vjeronauk u školi, vjerski i državni blagdani, blagoslov gradske vijećnice… sve to nema nikakve veze s konceptom sekularnosti, nego je stvar dogovora. Slijedeći ovu terminologiju, valja spomenuti kako škole nisu državne ustanove, nego javne. Državno se odnosi na organe vlasti (primjerice, Sabor je državno tijelo) i oni trebaju biti odvojeni od Crkve. No škola je javno dobro, a kako će i koliko Crkva doprinositi školskom sustavu, to je stvar dogovora. Ovakav je stav u veljači 2019. godine potvrdio i Ustavni sud naglasivši da Crkva i država jesu odvojene, ali ne apsolutno odvojene.
Ovaj se argument često povezuje s idejom da je vjeronauk nasilno uveden 1991. godine, što nije istina. Vjeronauk tada nije uveden, nego je tada vraćen u škole, gdje je bio od začetka hrvatskog školstva, a odakle je izbačen 1952. godine, u vrijeme totalitarnog režima. Slično je bilo i u drugim zemljama u kojima su nakon razdoblja nacističke ili komunističke vladavine ponovno uspostavljene demokratske slobode. Primijetimo da je vjeronauku škola bila toliko prirodno okruženje da je totalitarnoj vlasti trebalo nekoliko godina snažne protuvjerske propagande prije negoli se usudila isključiti ga iz školskog sustava.

Vjeronauk u školama nije uveden ugovorima sa Svetom Stolicom, ali je on njima potvrđen, što je također uobičajena europska praksa. Riječ je o dogovoru između dviju ravnopravnih strana, Svete Stolice i Republike Hrvatske, koji je sklopljen prvenstveno poradi dobrobiti građana ove zemlje. On roditeljima jamči pravo na izbor pri odgoju vlastitog djeteta, jamči kvalitetu nastavnog sadržaja i nudi stabilnost. Možemo li zamisliti kolika bi šteta bila nanesena učenicima da se, uslijed političkih promjena, vjeronauk svake četiri godine izbacuje ili vraća u škole? Također, rješavanjem ovog pitanja, predizborne se kampanje imaju priliku, namjesto ideološkog i nestručnog prepucavanja, orijentirati na plodonosnije rasprave.

2.6. Financiranje i položaj vjeroučitelja

Vjeronauk promiče ciljeve škole i služi javnom dobru pa se zato treba i financirati javnim novcem, jer to je namjena takvog novca. Tako je uređeno društvo u kojem živimo. Država uzima novac svima i onda ga raspoređuje onako kako ona smatra da je dobro. Isključiti financiranje vjeronauka i vjerskih zajednica iz ovakvog modela predstavljalo bi diskriminaciju. U nekim zemljama, npr. SAD-u, država ne financira vjerske zajednice, ali ni školstvo, ni zdravstvo, ni mirovine, ni puno toga drugoga u mjeri u kojoj to radi naša. Porezi su niski i ljudi mogu sami birati kamo će sa svojim novcem. To je jedan neposredniji oblik demokracije koji ima svoje prednosti i mane. Zagovarati zabranu financiranja isključivo vjerskih institucija, a istodobno zahtijevati socijalnu državu koja će se putem visokih poreza brinuti za zajedničko dobro, školski je primjer diskriminacije, da ne kažemo i govor mržnje. S druge strane, zagovarati općenito smanjenje ovlasti i opsega nadležnosti države u društvu, što bi uključivalo niže poreze ali i manje izdatke za vjerske zajednice i ostala javna dobra, jest legitiman cilj, no to je sasvim druga tema.

Nadalje, u Hrvatskoj preko 90 posto učenika upisuje vjeronauk. Očito građani ove zemlje žele da vjeronauk bude prisutan u školama. Na temelju te statistike možemo samo zaključiti kako su protivnici vjeronauka u školama jedna velika manjina koja svoje osobne odluke želi silom nametnuti svima, što je ponašanje koje nije u skladu s demokratskim vrijednostima.

Javnim se prostorom također proteže mit o povlaštenom položaju vjeroučitelja: oni napreduju brže od ostalih, odgovaraju isključivo biskupu, na satu mogu raditi što ih je volja, mnogi su postali ravnatelji itd. Ovo jednostavno nije istina. Vjeroučitelj je ravnopravni član zbornice, a prilikom zapošljavanja mora zadovoljiti jednake uvjete kao i ostali nastavnici. Njegove pedagoške kompetencije podložne su provjeri nadzornih tijela Ministarstva i on ne smije raditi što ga je volja, nego mora slijediti program koji je odobrilo Ministarstvo. Vjeroučitelja ne zapošljava Crkva, već isključivo škola, odnosno ravnatelj, koji je također zadužen i za prekid radnog odnosa, a ima ga pravo i dužnost prekinuti u slučaju težih povreda civilnih propisa i pravila struke. Biskupija je zadužena jedino za izdavanje kanonskog mandata, koji nije zaposlenje ni jamstvo zaposlenja, već samo jedan od uvjeta koji se traže prilikom zapošljavanja. U slučaju gubitka kanonskog mandata škola pokreće postupak prekida radnog odnosa jer vjeroučitelj više ne zadovoljava sve uvjete zaposlenja.

Osim toga, vjeroučitelji su brže napredovali isključivo u razdoblju od 2000. do 2005. godine, kada je bilo potrebno oformiti struku, pa im je za napredovanje do statusa mentora trebalo minimalno dvije umjesto šest godina staža. Desetljeće prije vjeroučitelji nisu mogli nikako napredovati, a prije toga ih nije ni bilo. Ovo je bila iznimka uslijed posebnih okolnosti. Danas za napredovanje vjeroučitelja vrijede jednaka pravila kao i za druge nastavnike. Kada govorimo o „problemu vjeroučitelja ravnatelja”, prema podacima iz 2018. godine, od 2715 ravnatelja u Hrvatskoj imamo čak (ili samo) 36 vjeroučitelja. Veličina brojke je, očito, u očima promatrača. O izboru ravnatelja u javnoj školi odlučuje nastavničko vijeće i lokalna vlast, na koje Crkva nema nikakav upliv.
Ako ćemo govoriti o neravnopravnosti vjeroučitelja u usporedbi s ostalim nastavničkim kadrom, možemo jedino ustvrditi da se nalaze u nepovoljnijem položaju, jer vjeroučitelji moraju poštovati propise i zakone dviju vlasti – civilne i crkvene – što je položaj na koji oni svjesno i dragovoljno pristaju.

2.7. Prije je bilo bolje

Neki imaju lijepo iskustvo i sjećanje na župni vjeronauk iz svoje mladosti pa ga čak i pomalo idealiziraju, smatrajući da je to iskustvo bilo bolje od sadašnjeg vjeronauka i da bi stoga za Crkvu bilo najbolje da se vjeronauk vrati u župe. Prvo, dotični nemaju iskustvo vjeronauka u školi pa ne mogu znati iz osobnog iskustva je li danas gore ili bolje. Poznajem puno osoba kojima je vjeronauk u župi bio grozan zbog “neprilagodljivog” župnika, dok su mnogim učenicima školski vjeroučitelji bili najbolji profesori u školi i na njih ostavili dubok dojam. Naravno da znam i za obrnute situacije. Nijedno pojedinačno iskustvo ne možemo generalizirati.

Nadalje, župna kateheza nije isto što i školski vjeronauk: ciljevi su im različiti. Kateheza uvodi i ucjepljuje djecu u život Crkve i župe te je namijenjena samo vjernicima, dok vjeronauk pomaže osobnu vjeru i promiče školske ciljeve kao što su dijalog, kritičko promišljanje, upoznavanje kulture itd.

Posljednje, imati vjeronauk u župi u sadašnjem obujmu praktički je nemoguće. Sumnjam da postoji ijedna župa koja može zaposliti tri vjeroučitelja i osigurati prostor za 80 sati nastave tjedno kako bi zadovoljila potrebe samo jedne osnovne škole. A gdje su još srednjoškolci! Ovakva bi organizacija na kraju dovela do toga da učenici moraju mjesečno plaćati nekoliko stotina kuna kako bi se osigurale plaće vjeroučitelja, ali i – pazite sad ovo – najam prostora u lokalnoj školi za održavanje župnog vjeronauka, jer župe nemaju toliko prostora. Ne treba ni spominjati da je danas djecu zbog izvanškolskih aktivnosti jedva moguće dovesti na nedjeljnu misu i pripravu za krizmu, a kamoli redovito na vjeronauk. Malo bi koji roditelj mogao podnijeti takav teret, a župa niti jedna. Nekad je vjeroučenika bilo znatno manje, svećenika više, a program je, budimo iskreni, bio puno siromašniji. Realno, alternativa vjeronauku u školi nije vjeronauk u župi, nego nikakav vjeronauk. To bi bitno narušilo vjerske slobode, koje podrazumijevaju pravo na odgoj u vjeri.

3. Argumenti za vjeronauk

Krenimo sada redom nabrajati argumente koji idu u prilog tezi da je vjeronauku ne samo mjesto u školi nego i da je takav vjeronauk nužan i vrlo koristan za cijelo društvo.

3.1. Pravo na izbor

Kao što je napomenuto u uvodu, vjeronauk je pitanje prava na izbor roditelja koji žele da njihovo dijete bude odgajano u skladu s njihovim vrijednostima. Riječ je o temeljnom ljudskom pravu, potvrđenom brojnim dokumentima i poveljama europskih institucija koje se bave tom tematikom. Isto pravo imaju i roditelji koji žele odgojiti dijete u nereligioznom duhu, no takav se odgoj ne može provoditi izolacijom od svakog religijskog sadržaja. Nemoguće je izići na cestu a ne biti izložen pogledu na crkveni toranj, ili božićnim pjesmama, ili križiću koji slučajni prolaznik nosi oko vrata. Roditelji odgajaju djecu prenoseći im vlastite vrijednosti, ali i suočavajući ih s činjenicom pluralnosti društva. Dolazak svećenika u školu na blagoslov kruha ili prikladno obilježavanje Bajrama u školi ne može se smatrati indoktrinacijom ni oduzimanjem roditeljskog prava na odabir odgoja, već kvalitetnim doprinosom odgoju za pluralno društvo.

3.2. Antropološki

Vjeronauk kvalificirano promišlja religijska i vjerska pitanja te pomaže učenicima da se ozbiljno suoče s konceptima vjere i religioznosti, s pojmovima istine, sveopćeg smisla, religioznog tumačenja čovjeka i svijeta, vrednotama koje usmjeravaju ljudski život te s pitanjem čovjekova odnosa prema Bogu (tj. transcendentnom) i životne odgovornosti koja iz tog odnosa proizlazi. Vjeronauk čovjeku pomaže odgovoriti na temeljna ljudska pitanja: tko sam ja, koji je smisao svega, kako biti sretan? Krizmanike redovito pitam gdje se u školi uči o ovim stvarima i njihov je odgovor uvijek: samo na vjeronauku. Škola ne smije ostati tek na tome da djecu nauči praktičnim stvarima jer bi se u tom slučaju lako moglo dogoditi da ljudi počnu napredovati kroz život sto na sat, ali u krivom smjeru.

3.3. Kulturno-povijesni

Vjeronauk na kompetentan način uvodi u razumijevanje kršćanske vjere, koja je oblikovala život i kulturu hrvatskoga i većine europskih naroda, a koja se i danas živi u Crkvi kao autentičnom tumaču kršćanske predaje i nezaobilaznom čimbeniku suvremenog društvenog života. Bez upoznavanja s vjerom, pa makar i čisto informativno, čovjek ostaje zakinut za mogućnost cjelovitog doživljavanja i shvaćanja kulture u kojoj živi i povijesti koja je oblikovala naše društvo.

3.4. Društveni

Vjeronauk uči relativizirati sve ovosvjetske, neopravdane zahtjeve za apsolutnošću te tako osposobljava učenike za izgradnju kritičkog i angažirano-djelatnog stava prema stvarnosti i životu. Poglavito čuva od površne vjere i fundamentalizma. U raznim sektama i ideologijama završavaju uglavnom oni koji se najvažnijim životnim pitanjima nisu puno bavili, pa su na kraju prihvatili vrlo plitke odgovore. Osobu koja je kvalitetno oformljena u vjeri vrlo je teško izmanipulirati na ovom području. Nadalje, Crkva svojim utjecajem u zbornici i sudjelovanjem u školstvu može spriječiti potencijalno štetno hirovito prepuštanje djece neprovjerenim školskim strujanjima, teorijama ili pedagoškoj modi. Jako je dobro za samo školstvo da unutar sebe ima institucionalni korektiv kakav je katolički vjeronauk, koji ga može čuvati od zastranjenja.

3.5. Teološki

Naučavanje i navještaj evanđelja temeljno je poslanje Crkve i osnovni razlog zašto Crkva toliko ulaže u školski vjeronauk. No sam vjeronauk nije dio procesa evangelizacije, već on evangelizaciju podržava i pomaže, dok se sama evangelizacija, kada govorimo o djeci, najviše odvija u obitelji i unutar župne zajednice. Stoga je vjeronauk otvoren i onima koji ne vjeruju te nije neuspio ako dotični s vjeronauka odu kao nevjernici, ali sposobni kritički promišljati religioznu stvarnost (no to vjerojatno jest neuspjeh drugih elemenata crkvene stvarnosti).

3.6. Crkva ima koristi od vjeronauka

Školski vjeronauk je izazov za Crkvu da promisli odnos kršćanske vjere prema temeljnim pitanjima čovječanstva te da iz perspektive Božje objave promišlja i odgovara na aktualna društvena pitanja i vječna pitanja o smislu.

Teološki i sustavan pristup vjeri koji je svojstven vjeronauku čuva vjeru od zanesenjaštva i od toga da bude u suprotnosti s razumom. Školski vjeronauk također djeluje protiv društvenog i intelektualnog izoliranja Crkve jer se po njemu ona neprestano susreće s ljudima različitih uvjerenja.

Nadalje, vjeronauk je privilegirano mjesto susreta i dijaloga Crkve s udaljenim kršćanima, gdje ona sluša njihovu kritiku, s njome se sučeljava i čini je plodnom za život Crkve.

Crkva preko vjeronauka susreće distancirane članove, učenike i roditelje. Vjeroučitelj je također svojevrstan predstavnik Crkve koji djeluje u zbornici među svojim kolegama, donoseći radosnu vijest gdje drugi ne mogu.

3.7. Vjeronauk je pedagoški utemeljen

Svaki čovjek teži za smislom. Religija, ako je tumačimo u najširem kontekstu (koliko god nama katolicima to zvučalo primitivno i površno), nudi smisao svijeta kroz odnos prema nadnaravnom. To je nešto bez čega nijedan čovjek ne može živjeti. Učenici se kroz određene događaje (susret s vjernicima), životna iskustva (patnja, smrt) i kulturu (građevine, blagdani, izreke, nazivi) susreću s vjerskim pitanjima. Škola je dužna učenicima posvijestiti i kompetentno protumačiti religiozno poimanje života. Ako škola ne pruži kvalitetan i sustavan odgovor koji je u skladu s ljudskim pravima i razumom, učenik će naići na vrlo loše odgovore u raznim ideologijama i kultovima, koji će ga usmjeriti prema ekstremizmu i nerazumnosti. Vjeronauk ne indoktrinira, ne dogmatizira i ne odgaja vjerske fanatike, nego upravo izostanak vjeronauka tome pridonosi.

Zaključak

Vjeronauk je u školi bio prisutan od samih početaka školstva, a izbacivan je isključivo diskriminatornim odredbama totalitarnih sustava. Njegov je doprinos promoviranju školskih vrijednosti neprocjenjiv. U ime vrijednosti poput sekularnosti, laicizma, pluralizma i tolerancije želi se iz škola izbaciti katolički vjeronauk, a da se pritom ne uviđa kako je on jedan od glavnih promotora tih istih vrijednosti. Upravo vjeronauk djecu uči razlikovanju svjetovne i duhovne stvarnosti te, sukladno tome, i razdiobi vlasti na tim područjima. Vjeronauk učenike upoznaje s drugim religijama i vjerskim tradicijama te uči vrednovanju svega pozitivnog.

Odvajajući grijeh od grešnika, uči prihvaćanju svakoga čovjeka i pred učenike stavlja imperativ da u svakoj situaciji donose pravedne odluke. Izobrazba na vjerskom području nužna je za školstvo jer bi bez nje učenik ostao bitno osakaćen. U našoj zemlji, gdje je država na sebe preuzela brigu za prosvjetu, isključivanje jedino vjerske naobrazbe, kojim god to izgovorom bilo opravdano, predstavljalo bi čistu diskriminaciju koja bi dugoročno donijela nesagledivu štetu učenicima i cjelokupnom društvu, kao što svako isključivanje sustavne naobrazbe o bilo kojem području ljudskog života donosi porast primitivizma, fanatizma i nečovječnosti. Stoga pravo pitanje nije je li vjeronauku mjesto u školi. Neki bi oblik vjerske naobrazbe trebao biti obavezan za sve učenike, a rasprave bi se trebale voditi tek oko modela i sadržaja takvog obrazovanja.

Prigovori vjeronauku u školi redovito se periodički pojavljuju u javnom prostoru, no oni najčešće dolaze iz ideoloških tabora ili su dio predizbornih ostrašćenih pokušaja motiviranja birača, a vrlo su rijetko glas struke. Nadam se da je ovaj članak ipak doprinio usmjeravanju rasprave o školskom vjeronauku u jednom racionalnijem i znanstveno utemeljenijem pravcu.

*Članak je izvorno objavljen na mrežnoj stranici sagud.xyz, a na našem portalu prvi je puta prenesen 22. rujna 2019. S obzirom da ga je autor nedavno nadopunio novim informacijama odlučili smo iste implementirati u naš članak te ga ponovno objaviti.