O nama | About us

O nama

Informirajte se, izgrađujte vlastitu vjeru i kulturu, obogaćujte sebe i svoju obitelj – nađite vremena za bitno.net!

Vjerski portal bitno.net jedinstveni je portal na hrvatskom jeziku, širi i raznolikiji od klasičnih vjerskih i kulturnih portala i dublji i fokusiraniji od općih news portala. Pokrenut je s ciljem da bude svakodnevno internetsko izvorište aktualnih informacija, značajnih tema i zanimljivih priloga za sve one koji žele svratiti pogled na bitno i obogatiti sebe.

Imajući ishodiše u kršćanskim nadahnuću i pozivu Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. na novu evangelizaciju, bitno.net pažnju posvećuje raznolikim životnim područjima te aktualnim, zanimljivim i edukativnim sadržajima.ri tome se poseban naglasak stavlja na područja vjere, kulture, obitelji,  roditeljstva i odgoja te na društvene i znanstvene teme.

S takvom koncepcijom i sadržajem, bitno.net je namijenjen svima onima koji žele cjelovito razvijati vlastitu osobnost, izgrađivati vjerski pogled na svakodnevni život, produbljivati duhovnost te neprestano obogaćivati  sebe i svoju obitelj novim i korisnim informacijama i spoznajama. Želeći biti siguran orijentir u suvremenom moru medija bitno.net objavljuje izvorne autorske članke kvalitetnog interdisciplinarnog tima suradnika – eminentnih stručnjaka na različitim područjima – te odabrani izbor najkvalitetnijih članaka s prestižnih inozemnih i domaćih portala.

Urednik portala je dr. sc. Anto Mikić, izvršna urednica dipl. novinarka Rašeljka Zemunović, a među suradnicima je čitav niz poznatih hrvatskih autora. Osnivač i vlasnik portala je novoosnovana neprofitna udruga „Centar za cjeloviti razvoj“ iz Splita, čiji su naziv i djelovanje inspirirani riječima Pape Benedikta XVI.:  „Evanđelje nas podsjeća da čovjek ne živi samo o kruhu: duboka želja čovjekova srca ne može se zadovoljiti samo materijalnim dobrima. Čovjekov je horizont bez sumnje viši i širi; zato svaki plan razvoja mora imati pred očima, pored materijalnog, i duhovni razvoj osobe, koja je obdarena dušom i tijelom. To je cjeloviti razvoj, na koji se konstantno referira socijalni nauk Crkve. Taj razvoj ima svoj mjerodavni kriterij u pokretačkoj sili “ljubavi u istini”. (Kateheza pape Benedikta XVI. na općoj audijenciji srijeda, 8. srpnja 2009.)

Više o tome kako možete podržati ovaj projekt možete saznati ovdje.

Posvetite pažnju bitnome – pratite bitno.net!

About us

Stay in the loop, strengthen your own faith and culture, enrich yourself and your family – find the time for bitno.net!

Religious web portal bitno.net is a unique Croatian-language portal, with a broader reach and more variety than the usual portals dealing with such topics. It is deeper and more focused than the general news portals. We established it in order to provide an everyday source of current information, important topics and interesting articles for everybody who wants to know the essentials and enrich themselves.

Having its starting point in the Christian inspiration and the calls of John Paul II and Benedict XVI for new evangelization, bitno.net deals with various aspects of life and with current, interesting and educational content. We particularly emphasize faith, culture, family, parenthood and education, and social and scientific topics.

With such concept and content, bitno.net is for everybody who wants to develop their personality thoroughly, to form a religious perspective on everyday life, to deepen their spirituality and to constantly enrich themselves and their families with new and useful information and knowledge. We want to be a safe compass in the sea of modern media, so bitno.net publishes original authorial articles by a high-quality, interdisciplinary team of collaborators – prominent experts in various domains – and a careful selection of the best articles from prestigious international and Croatian portals.

The portal editor is dr. sc. Anto Mikić, the deputy editor is the experienced journalist Rašeljka Zemunović, and among the collaborators are many well-known Croatian writers. The portal is founded and owned by the newly established non-profit organisation “Centar za cjeloviti razvoj” (Centre for integral development) from Split, Croatia. Its name and work are inspired by the words of Pope Benedict XVI: “The Gospels remind us that man does not live on bread only: the profound desire of man’s heart cannot be satisfied only by material goods. Man’s horizon is undoubtedly higher and broader, so every plan for development must have in its sight, along with the material, the spiritual development of a person, who is endowed with a soul and a body. That is all-round development, constantly referred to in the social doctrine of the Church. That development has its authoritative criterion in the driving force – ‘love in truth'”. (Pope Benedict XVI’s catechesis on the general audience on Wednesday, 8 July 2009)