Za vrijeme došašća u mojoj se duši probudila neizmjerna čežnja za Bogom. Moj duh težio je k Bogu svom svojom snagom pohranjenom u momu biću. U to mi je vrijeme Gospodin udijelio mnogo svjetla u spoznaji Njegove osobitosti. Prva Njegova osobitost koju mi je dao spoznati – Njegova svetost. Ta svetost je toliko velika da pred njom dršću sve Vlasti i Sile. Čisti Duhovi zaklanjanju svoje lice i uranjanju u trajno klanjanje, a samo je jedan izraz najvećeg njihova štovanja – Svet… Božja svetost razlivena je u Božju Crkvu i na svaku dušu koja u njoj živi – ali ne u jednakoj mjeri. Ima duša koje su potpuno pobožanstvenjene, a ima i onih koje jedva da imaju života u sebi. Drugu osobitost mi je podario Gospodin spoznati – Njegovu pravednost. Pravednost je Njegova toliko velika i prodorna da seže u samu srž stvari i sve se prema Njemu očituje u potpunoj istini i ništa se ne da sakriti. Treća osobitost jest ljubav i milosrđa. I razumjela sam da je najveća osobitost ljubav i milosrđe. Ono povezuje stvorenje i Stvoritelja. Najveća ljubav i ponor milosrđa prepoznaju se u Utjelovljenoj Riječi, u Njegovu otkupljenju čovjeka. I tu sam spoznala da je ta osobitost najveća u Bogu. (Dnevnik sestre Faustine, 180)

Bozjemilosrdje.net | Bitno.net