Njihovi su životni uvjeti sasvim oprečni i nekomunikativni. Bogataševa su kućna vrata uvijek zatvorena za siromaha, koji leži ispred, tražeći da pojede nešto što preostane na bogataševu stolu.

Slika Posljednjega suda

Bogataš se raskošno odijeva, a rane prekrivaju Lazara; bogataš se svaki dan časti, a Lazar gladuje. O njemu se jedino psi skrbe i dolaze lizati njegove rane. Ovaj prizor, nastavio je Papa, podsjeća na oštri prijekor Sina čovječjega na posljednjem sudu: „Bio sam gladan a niste mi dali jesti, bio sam žedan i niste mi dali piti (…)“. Lazar vrlo dobro predstavlja bol svevremenih siromaha kao i proturječnost svijeta u kojem nekolicina u svojim rukama drži golema bogatstva i dobra – istaknuo je papa Franjo.

Isus veli da je bogataš jedan dan preminuo: umiru dakle siromašni i bogati, čeka ih ista sudbina; sve nas, smrt ne zaobilazi nikoga… Bogataš se tada obraća Abrahamu, nazivajući ga ocem. On dakle tvrdi da je Abrahamovo dijete, da pripada Božjem narodu. On se tijekom života nije obazirao na Boga, dapače smatrao se središtem svega, bio je zatvoren u svojoj raskoši i rasipnosti. Isključujući Lazara, isključivao je Boga i njegov zakon. Zanemariti siromaha znači zanemariti Boga. Ovo moramo dobro upamtiti: Zanemarivanje siromaha je preziranje Boga – ustvrdio je Sveti Otac.

Papa je primijetio da bogataš u prispodobi nema imena, označen je pridjevom bogat, a da je siromahovo ime ponovljeno pet puta; Lazar pak znači ‘Bog pomaže’. Pred vratima ležeći Lazar rječita je opomena bogatašu da se sjeti Boga, ali bogataš ne prihvaća tu opomenu. On ne će biti osuđen zato jer je bio bogat, već zato što nije bio samilostan prema Lazaru i što mu nije pomogao – kazao je Papa.

Prije zanemaren, poslije moljen

Nakon smrti dvojice protagonista, odnosno u drugom se dijelu prispodobe stanje obrnulo: Lazara su anđeli odnijeli u Abrahamovo krilo u nebo, bogataš je naprotiv zapao u muke. Kada žedni bogataš moli Abrahama da pošalje Lazara da namoči vrh prsta vodom te da mu malo olakša muke, bogataš očituje da poznaje siromaha kojeg je uvijek zanemarivao u životu. Sada bogataš poznaje Lazara i od njega traži pomoć, a u životu se pretvarao da ga ne vidi – rekao je Papa dodajući: Koliko se puta mnogi pretvaraju da ne vide siromašne. Oni za njih ne postoje (…) Bogataš vjeruje da ima pravo zahtijevati pomoć zbog svojega prijašnjeg društvenog položaja.

Abraham odgovara da je nemoguće uslišati bogataševu molbu, a tu je ključ cijele prispodobe: objašnjava da su dobra i zla tako raspoređena kako bi se nadoknadila zemaljska nepravda, a vrata, koja su u životu razdvajala bogataša od siromaha, pretvorila su se u ‘veliki bezdan’. Dok je Lazar bio pred bogataševom kućom, bogataš se mogao spasiti otvarajući vrata Lazaru… a sada kad su obojica mrtvi, stanje je nepopravljivo. U prispodobi se ne govori izravno o Bogu, ali je opomena razvidna: Božje milosrđe prema nama ovisi o našem milosrđu prema bližnjemu; ako nismo milosrdni, onda Božje milosrđe ne nalazi prostora u našem zatvorenom srcu, ne može ući. Ako siromahu ne otvorim vrata svoga srca, ona ostaju zatvorena i za Boga, a to je užasno – ustvrdio je Papa.

Govoreći o Abrahamovu odgovoru bogatašu da se njegova braća, kojima prijeti ista opasnost, mogu spasiti slušajući „Mojsija i proroke“, Papa je rekao da prispodoba poučava kako za obraćenje ne treba čekati čudesne događaje već treba otvoriti srce Božjoj riječi koja potiče da ljubimo Boga i bližnjega. Božja riječ može oživjeti ukrućeno srce i izliječiti ga od sljepoće. Bogataš je poznavao Božju riječ, ali nije dopustio da uđe u njegovo srce, nije ju slušao, nije ju primio u srce, stoga nije mogao otvoriti oči niti imati samilosti prema siromahu – istaknuo je Papa dodajući:

Ni jedan glasnik i ni jedna poruka neće moći zamijeniti siromahe kojeg srećemo na putu, jer Isus nam u njima dolazi u susret: „Sve ono što ste učinili samo jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili“, veli Isus. Tako je u obratu sudbine, što opisuje prispodoba, skriveno otajstvo našega spasenja u kojem Krist siromaštvo ujedinjuje s milosrđem – zaključio je papa Franjo.

RV | Bitno.net