Središnji vatikanski ured za crkvenu statistiku objavio je podatke za 2021. godinu koji pokazuju da broj svećenika na globalnoj razini i dalje pada dok se ukupni broj katolika nešto povećao.

Pretočeno u brojke, na svijetu je 2021. godine bilo 1,378,000,000 katolika što je za 1,3% više u odnosu na 2020. godinu kada ih je bilo 1,360,000,000. Ipak, ono što ne ohrabruje je da je u istom razdoblju svjetska populacija porasla za 1,6% što znači da je udio katolika u ukupnoj svjetskoj populaciji smanjen te iznosi 17,67%.

Gledano po kontinentima, u Europi je udio katolika 39.6%, u Aziji 3.3%, u Africi 19.4%, u Oceaniji 25.9%, a u Amerikama (Sjevernoj i Južnoj gledanoj zajedno) 64.1%.

Broj svećenika na svijetu opao je za 0.57% te ih je sada 407.872, naspram 410.219 u 2020.. Ohrabruju podaci iz Afrike u kojoj je broj svećenika porastao za gotovo 1000, a rast su zabilježili i Azija te Oceanija te je time (na globalnoj razini) smanjen učinak opadanja broja svećenika u Europi.

Ono u čemu Europa još uvije prednjači je udio svećenika u ukupnoj populaciji vjernika. Tako u Europi na jednog svećenika dolazi 1784 katolika, dok, primjerice, u Južnoj Americi na jednog svećenika u prosjeku otpada 5000 vjernika.

Ne ohrabruje činjenica da se broj bogoslova na globalnoj razini smanjio za 1.8%. Smanjenje je najveće u Sjevernoj Americi i Europi te iznosi 5.8%, dok je broj bogoslova u Africi porastao.

Na kraju, opao je i broj redovnica te redovnika koji nisu svećenici. Broj redovnica je opao za 1.7% te ih je sada na cijelom svijetu 608.958 dok je broj redovnika koji nisu svećenici opao za 1.6% te iznosi 49.704.