Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.

Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

Mt 1,1-6

Salomonov sin i Davidov unuk može nam poslužiti kao primjer za dvije važne stvari. Nažalost, u oba slučaja kao loš primjer.

Mali prst i bedra

Narod koji je patio pod teškim porezima i nametima što je uveo kralj Salomon, trpio je lošu situaciju jer se gradio Hram i utvrđivao Jeruzalem. No, po završetku posla i nakon njegove smrti, došli su novom kralju Roboamu moliti da im olakša situaciju.

Roboam je, kako i priliči razboritu čovjeku, odlučio pitati za savjet one u koje je imao povjerenja. I time nam je pokazao da je potrebno u važnijim životnim odlukama porazgovarati s ljudima koji nam mogu pomoći oko izbora.

Nažalost, Roboam se pokazao nedovoljno mudar i izabrao je između različitih savjeta onaj koji je bio najlošiji za njega i narod koji mu je Bog povjerio. Dopustio je da ga ponese oholost i nerealno mišljenje o sebi.

Prečesto nam neutemeljeni ponos zamućuje vid i potiče nas da krivo prosuđujemo i djelujemo. Zato je doista potrebno u poniznosti imati pravu sliku o sebi te djelovati u skladu sa situacijom u kojom se nalazimo.

Jer je posljedica bahate odluke prečesto jednako pogubna kao što je bila ona koja je nastala nakon Roboamove odluke.

Tako se Izrael odijelio

Deset plemena Izraelovih odvojilo se od doma Davidova. Narod Božji se podijelio u sebi. Oni koji su trebali biti znak Saveza i ljubavi, ostali su znak sramote i podijeljenosti.

Roboam, koji je trebao biti kralj Božjeg naroda, zakraljio se tek nad dvama od dvanaest plemena.

Bog nam povjerava talente i karizme. Bog, pun povjerenja, daje nam darove da se njima koristimo na dobro bližnjih i vlastito posvećenje. No, nažalost, može se dogoditi da zanemarimo Božji poziv i da ne razvijamo svoje talente, nego da propadamo zajedno s njima.

Previše je primjera onih koji su mogli, a nisu ništa napravili. Onih koji su se doveli u situaciju da, namjesto da kraljuju nad Božjim narodom, budu ugroženi u samoj svojoj biti te da neprijatelji, kao što se to Roboamu dogodilo kad su Egipćani napali Jeruzalem i pokrali Hram, udare i na ono najvažnije i najsvetije.

Zato je potrebno razvijati darove koje nam je Bog povjerio, mudro se potpomažući nadahnutim i razboritim savjetima dobronamjernih ljudi.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com