Od apostolskoga vremena kršćani se u molitvi okreću prema istoku i okrenuti onamo prigibaju se u klanjanju pred Bogom. Oni to, dakako, ne čine zbog toga što bi se samo ondje moglo razmatrati o Bogu, kako primjećuje Grgur Nisenski 1. Ali zašto onda?

Zbog toga svi u molitvi gledamo prema istoku, ali malo ih je koji znaju da smo u potrazi za prvotnom domovinom, rajem, koji je Bog zasadio u Edenu, na istoku.2 

Prvi i najvažniji razlog zašto kršćani istok drže časnijom stranom svijeta negoli ostale tri i zašto se onamo okreću u molitvi proizlazi iz povijesti spase­nja: položaj raja je “na istoku”3. Raj je ono mjesto na kojemu je Božja početna, izvorna i istinska volja u stvaranju postala stvarnost. Stoga Origen piše:

Sada treba nešto reći o strani svijeta prema kojoj treba gledati u molitvi. Budući da postoje četiri stra­ne svijeta, ona prema sjeveru i jugu i ona prema zala­sku i izlasku [sunca], tko ne bi bez dvojbe prihvatio ka­ko smjer prema izlasku sunca očito pokazuje da mora­mo moliti okrećući se simbolički prema toj strani, kao kada bi duša gledala “izlazak pravoga svjetla?

Ali ako netko više voli svoje molbe iznijeti [pred Boga] na dovratku, bez obzira na koju se stranu svi­jeta otvaraju njegova kućna vrata, s obrazloženjem da pogled u nebo ima u sebi više pozivajućega nego gle­danje u zid – ako, naime, istočna strana kuće slučajno nema nikakva otvora – onda mu treba odgovoriti: bu­dući da se po čistoj konvenciji (thesei) stanovi ljudi otvaraju prema ovoj ili onoj strani svijeta, ali da u pri­ rodnomu redu (physei) istok ima prednost pred osta­lim stranama svijeta, onda ovo prirodno treba stavi­ti iznad konvencionalnoga. No neće li i onaj tko ho­će moliti vani na otvorenom, na temelju ovoga promi­šljanja, moliti okrenut prema istoku, a ne prema za­ padu? Ako, dakle, ondje zbog razumna razloga tre­ba dati prednost istoku, zašto se tako ne bi postupa­lo posvuda?4   

Ocima je, dakako, bilo vrlo dobro poznato da je davanje prednosti istoku pred trima ostalim stranama svijeta, pa i okretanje u molitvi prema istoku, zasvjedočeno i izvan biblijske objave. Način kako su oni tumačili ovu podudarnost vrijedno je iznova promisliti u vremenu općega susretanja religija.

Zbog toga su i najstariji hramovi gledali prema zapadu kako bi se one koji su stajali pred likovima bo­žanstava navelo da se okrenu prema istoku.5 

Kada se kršćanin stoga, okrenut prema istoku, klanja svojemu Stvoritelju, pred njegovim duhovnim očima iskrsava raj kao ona “prvotna domovina” gdje pronalazi svoj pravi identitet: živeći u potpunu skladu sa svojim Stvoriteljem, s kojim govori licem u lice, u skladu sa sebi sličnima, sa samim sobom i sa stvorenjima koja ga okružuju. Motri “drvo života”, od kojega po Kristovoj smrti na križu više nije isključen, zbog čega se i molitveno okretanje prema istoku od davnine označavalo i raspelom na zidu. Odatle postaje razumljivo da tek ovo okretanje prema istoku u molitvi doziva molitelju u svijest svu spasenjsko-povijesnu dubinu molbenice Očenaša za oproštenjem grijeha, kako to dubokoumno izlaže Grgur Nisenski.

Kada, dakle, u molitvi gledamo [prema istoku] i u mislima dozivamo u pamet izgon iz onih svijetlih mje­sta blaženstva na istoku, sami dospijevamo do shva­ćanja riječi [“Otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast”]6.

“Dugovi” koje smo sami načinili imaju korijen u onoj Adamovoj iskonskoj krivnji od koje nas je mogao osloboditi jedino Kristov križ7. To nas dovodi do drugoga spasenjsko-povijesnog razloga koji oci navode za prastari običaj okretanja u molitvi prema istoku: Kristovo djelo spasenja, u kojemu prvotna Božja stvarateljska volja postaje eshatološka stvarnost. U svojoj sumi prave vjere Ivan Damaščanski, baštinik bogate teološke predaje, ocrtava čitav luk ove povijesti spasenja.

Nije bez razloga i slučajno da molimo okrenuti istoku, nego zato što smo sastavljeni od vidljive i ne­vidljive, to jest sjetilne i duhovne naravi, prinosimo Stvoritelju dvostruko štovanje; jednako kao što psal­me recitiramo duhom i tjelesnim usnama, i krštava­mo se vodom i duhom, i na dvostruk se način povezu­jemo s Gospodinom, sudjelujući u otajstvima i u mi­losti Duha.

Budući, dakle, da je Bog duhovna “svjetlost”8, a Krista se u Pismima naziva “suncem pravde”9 i “Mla­dim suncem s visine” 10, stoga mu je istok posvećen za klanjanje. Jer sve što je lijepo treba posvetiti Bogu po ko­mu je dobro sve što je dobro.

A božanski David također kaže: “Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Gospodinu, koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom11. No Pismo nadalje kaže: Zasadi Bog raj na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio12, a nakon što je prekr­šio zapovijed, istjerao ga je i “nastanio nasuprot raju blaženstva13, naime prema zapadu14. Dakle, štu­jemo Boga tragajući za starom domovinom i gledajući prema njoj. No i Mojsijev je šator imao zastor i pokor­nički žrtvenik prema istoku15. I Judino je pleme, kao časnije, podiglo svoj tabor prema istoku 16. No i u po­znatomu su Salomonovu hramu vrata Gospodnja bi­la postavljena prema istoku 17.

Ali i raspeti je Gospodin gledao prema zapadu 18 te tako i mi molimo gledajući prema njemu [okrenu­ti prema istoku]. A kada je uzlazio na nebo, uzdignuo se je prema istoku 19 i u tomu mu se smjeru klanjanju apostoli, a vratit će se na isti način na koji su ga vi­djeli kako odlazi na nebo 20, kako je rekao sam Gospo­din: “Dolazak će Sina Čovječjega biti sličan munji što sijevne na istoku i rasvijetli sve do zapada21. Dakle, mi ga štujemo okrenuti prema istoku, očeku­jući ga.

Okrenut prema istoku kršćanin se moli Bogu s pogledom na “staru domovinu” koju traži nakon protjerivanja iz raja. Pritom se istodobno okreće Raspe­tomu koji mu je svojom smrću i uskrsnućem ponovno otvorio vrata koja vode u ovu njegovu prvotnu domovinu i u koju Raspeti odlazi prije njega, kako je naznačio u trenutku svoje smrti. (Usp. Lk 23,43.)

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Kako moliti” o. Gabriela Bungea. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.

Footnotes

 1. Grgur Nisenski, De oratione dominica 5 (PG 44,1184).
 2. Bazilije, De Spiritu Sancto XXVII,66,60s.
 3. Post 2,8
 4. Origen, De oratione XXXII.
 5. Klement Aleksandrijski, Strom. VII,43,7
 6. Grgur Nisenski, De oratione dominica 5 (PG 44,1184BC)
 7. Kol 2,14
 8. 1 Iv 1,5
 9. Mal 4,2
 10. Zah 3,8; Lk 1,78
 11. Ps 67,34
 12. Post 2,8
 13. Post 2,8.
 14. To se može zaključiti iz hebrejskoga, a ne grčkoga teksta Post 3,24
 15. Može se zaključiti iz Lev 16,14
 16. Br 2,3. Iz Jude potječe Mesija!
 17. 1 Ljet 9,18
 18. Može se zaključiti iz Lk 23,45: sunce se pomračilo da bi označilo da se Krist, “sunce pravde”, “sunce koje izlazi”, u trenutku smrti okrenuo prema zalazu (zapadu), da bi potom sišao u podzemlje. Usp. Atanazije, In psalmum 67,5, gdje se riječi “njemu, koji odlazi preko zapada” tumače “njemu, koji je sišao sve do podzemlja”
 19. Usp. Atanazije, In psalmum 67,34: “Budući da je u prethodnome [to jest u retku 5] navijestio Kristovu patnju i njegov silazak sve do podzemlja, stoga navješćuje i njegovo uzašašće na nebo. Riječi ‘prema istoku’ ovdje služe kao parabola. Naime, kao što se sunce od zapada penje prema istoku, na isti se način i Gospodin iz kutova podzemlja uzdiže iznad nebesa.” Usp. također Evagrije, In Ps. 67,34 (s ukazivanjem na Ef 4,10)
 20. Dj 1,11
 21. Mt 24,27