Nastavite obnovljenom vjernošću i marljivošću crkvenu dužnost u službi pravednosti, neodvojivu od istine i u konačnici od salus animarum (spasenja duša) – istaknuo je papa Franjo u govoru prelatima preslušateljima suda Rimske rote, koje je primio povodom otvaranja sudske godine. Riječ je o radu – dodao je – koji očituje milosrdno lice Crkve koja se saginje nad svakim vjernikom kako bi mu pomogla donijeti istinu o sebi, podižući ga ih poraza i napora, te pozivajući ga da u punini živi ljepotu evanđelja.

Posebno je ove godine, koja je posvećena obitelji, susret s članovima Rimske rote prilika za razmišljanje o sinodalnosti u postupcima utvrđivanja ništavnosti braka – rekao je Papa te istaknuo da sinodalnost, prije svega, uključuje zajednički hod. Nadvladavajući iskrivljeno viđenje bračnih parnica, kao da se u njima potvrđuju puki subjektivni interesi, valja ponovno otkriti da su svi sudionici postupka pozvani težiti istom cilju, kako bi zasjala istina o konkretnoj vezi između muškarca i žene, donoseći zaključak o tome postoji li između njih pravi brak ili ne.

Već u predsudskoj fazi postupka, kada se vjernici nađu u teškoćama te traže pastoralnu pomoć, ne smije izostati nastojanje da se otkrije istina o njihovoj vezi, što je prijeko potreban preduvjet za zacjeljivanje ranā – rekao je Papa te istaknuo – U tom se smislu razumije koliko je važno zauzimanje u poticanju oprosta i pomirenja među supružnicima, kao i za eventualno potvrđivanje ništavnosti braka kada je to moguće i razborito.

Tako se razumije također da proglašenje ništavnosti ne valja prikazati kao da je ono jedini cilj koji se može postići u slučaju krize braka, ili kao da je to pravo bez obzira na činjenice. Razmatrajući moguću ništavnost potrebno je potaknuti vjernike da razmisle o razlozima koji su ih naveli da traže proglašenje ništavnosti bračne suglasnosti, podupirući tako prihvaćanje konačne presude, čak i ako ona ne odgovara njihovu uvjerenju.

Ako se poštuje to viđenje zajedničkoga hoda, postupci ništavnosti izraz su učinkovite pastoralne pratnje vjernika u njihovim bračnim krizama – napomenuo je Papa te dodao da to znači slušati Duha Svetoga koji govori u konkretnom životu ljudi. Zajedničko traženje istine treba obilježavati svaku fazu sudskoga postupka.