Predsjednik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog sisački biskup Vlado Košić uputio je 28. listopada, u povodu Dana reformacije poruku predstavniku Evangeličke Crkve u RH generalnom vikaru Branku Beriću, biskupu Reformirane Crkve u RH Lajošu Čati Sabi, umirovljenom biskupu Reformirane kršćanske Crkve u RH Endreu Langhu, dr. Peteru Kuzmiču iz Evanđeoske Crkve u RH, predsjedniku Saveza baptističkih Crkava u RH Tomi Magdi, Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku, Elini Saari iz Evangeličke Crkve – Crkvene općine u Kutini, kao i svim kršćanima reformacijske baštine.

“Sigurno je da je pojava Martina Luthera i reformacije, kojoj će se 500. obljetnica slaviti za četiri godine, promijenila lice Crkve i usmjerila ju trajnoj potrebi njezine nutarnje obnove. Premda su, osobito na početku, njezini plodovi bili bolni, danas smo svjesni da je reformacija Crkvi pomogla da svoju glavnu pozornost pokloni Svetom pismu, da ga prevodi na narodne jezike i da probudi svijest kako su svi članovi Božjega naroda dionici zajedničkog svećeništva, što je Katolička Crkva prihvatila na Drugom vatikanskom saboru. U vremenu nakon Koncila svi kršćani, bilo katolici bilo protestanti bilo pravoslavni, sve smo više svjesni potrebe da se zalažemo za obnovu crkvenog jedinstva, te želim i Vama ovom prilikom da se ne umorite u tom nastojanju”, istaknuo je biskup u poruci.

IKA