Crkva danas slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena sv. Fabijana i sv. Sebastijana. Prvi od njih – sv. Fabijan izabran je za papu 236. godine.

Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon nije mimoišao ni ovoga svetoga papu.

Kažu da je car Decije tada rekao da bi radije vidio takmaca za carsko prijestolje nego da se papi izabere nasljednika. Sveti je Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama, u takozvanoj Kapeli papa, gdje se još i danas može vidjeti njegova freska. O mučeništvu sv. Fabijana sačuvane su dvije poslanice: kartaškoga biskupa sv. Ciprijana i Rimske crkve.

Obje nam pokazuju sv. Fabijana kao mučenika koji daje primjer vjere i jakosti. To je ohrabrilo kršćane da ustraju u vjeri i da ih zemaljske protivštine ne smetu u nasljedovanju Krista Gospodina.

Uspomenu na sv. Sebastijana, drugoga mučenika kojega Crkva danas slavi, sačuvao nam je ponajviše spis sv. Ambrozija Izlaganje o 119. psalmu. Čini se da je sv. Sebastijan još od djetinjstva bio kršćanin.

Posvetio se vojničkom staležu i uskoro postao zapovjednik carske tjelesne straže. Car Dioklecijan nije u prvim godinama svoga vladanja progonio kršćane što je ohrabrilo neke visoke državne činovnike da se priklone kršćanstvu.

No, taj je mir bio samo zatišje pred buru, i to silnu. Već je 298. godine car izdao pod pritiskom suvladara Galerija edikt po kojem su svi kršćani morali biti isključeni iz carske vojske. Zbog prijateljstva s carem taj ga edikt još nije pogodio. Ipak, nadošla je i 303. godina sa strašnim progonima u kojima je Sebastijan pomagao uhićenim i mučenim kršćanima.

Zbog toga su i njega utamničili i osudili na strašnu smrt koja je u brojnim inačicama oslikana. Privezali su ga za stablo i kohorta vojnika gađala ga je strelicama. Kad se mislilo da je mrtav, prišla mu je kršćanka Irena u nakani da ga pokopa, ali se vidjelo da je još živ. Nakon njege Sebastijan je ozdravio.

Poslije toga sam se javio caru koji ga je dao umlatiti batinama. Oba sveca, sv. Fabijan i sv. Sebastijan bili su uvelike štovani i Crkva ih se danas spominje u Litanijama svih svetih.

Pomolimo se: Bože, slavo svojih svećenika, daj nam zagovorom svetog Fabijana mučenika napredovati u zajedništvu vjere i u dostojnu služenju. Podaj nam, Gospodine, duha hrabrosti da se, poučeni primjerom svetog Sebastijana mučenika, većma pokoravamo tebi nego ljudima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Hkm.hr | Bitno.net