Ovu devetnicu sv. Ivana Eudesa možemo moliti tijekom liturgijske godine kada želimo slaviti Boga za velika djela koja je učinio u svojoj poniznoj službenici ili kada želimo na poseban način moliti Srce Marijino da nam isprosi neku milost. Devetnica može poslužiti i kao priprava za slavljenje Gospina spomendana koji se slavi u subotu poslije svetkovine Presvetog Srca Isusova.

Prvi dan: Srce Marijino je Nebo nad nebesima

Prva slika Srca Marijina koju nam je dao vječni Otac je nebo. Njezino Prečisto Srce je istinsko nebo kojega je nebeski svod samo slika i lik. Njezino Srce je nebo uzvišeno nad svim nebesima. To je nebo o kome govori Duh Sveti: Bog gleda sa svog uzvišenog svetišta s nebesa zemlju promatra (Ps 102,20) kada kaže da je Spasitelj došao na zemlju izvršiti otkupljenje. Marija, ljubezna Majka,
oblikovala je Isusa prvo u svom Srcu, a zatim ga začela u prečistom tijelu.

Tako se može reći da nakon što je neko vrijeme bio skriven u Marijinu Srcu, slično kao u krilu Očevu u vječnosti, Isus je izišao u svijet i objavio se ljudima. Ali kao što je iz krila Očeva i s nebesa sišao bez da ih je napustio slično je i sa Srcem Marijinim. Ono je Nebo iz kojega je došao Spasitelj svijeta a da ga nije napustio, naprotiv, u njemu je ostao i ostat će zauvijek: Riječ tvoja
ostaje stalna poput nebesa (Ps 118, 89).

Marijino Srce je svod nebeski, plamen sunčani, sama vatra, plamen, jer je upaljeno plamenovima božanske ljubavi. Ono je svetije i ražarenije od sve ljubavi svih Serafina i svetaca. Ono je Nebo nad nebesima stvoreno samo za Boga. Sunce je od stvaranja u neprestanom pokretu i svakodnevno prelazi tisuće kilometara. Tako i Presveto Srce Marijino je od trenutka njezina
bezgrešnog začeća bilo u trajnom pokretu ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Njezino je Srce, dok je bila na zemlji, trčalo, bolje reći letjelo takvom brzinom putovima svetosti da je trajna putanja sunaca samo blijeda slika toga. Njezina ljubav se svakim činom udvostručavala što nikada nije rečeno ni za kojega sveca. Ako je Marija molila, ljubav je u njoj molila, ako je slavila i častila Boga, ljubav je to u njoj činila, ako je govorila ili šutjela, sve je iz ljubavi činila, ako je radila, ljubav je usavršavala njezin posao, ako se odmarala, ljubav ju je na to poticala.

Molitva: O, vatro ljubavi Srca Marijina jača od Serafina, do prijestolja Nebeskog Oca si sezala i privukla Riječ Božju da bi zajedno s njim surađivala u spasenju svijeta. O Božanski plamenu koji ražaruješ plemenito Srce Marijino, siđi u srce svakog čovjeka, ugasi u srcima ljudi svaku drugu vatru, sažeži sve što je protivno tebi, zapali srca ljudi, preobrazi ih u sebe kako bi ljubili Boga koji ih je stvorio da bi ga ljubili. Daj da možemo moliti sa svetim Augustinom: “O sveti plamenu, tvoja vatra je slatka i ugodna.”

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Drugi dan: Srce Marijino sjedinjeno sa Srcem Isusovim je izvor blaga nebeskoga

Što bi se reklo kad bi neki kralj otvorio sva svoja blaga puna zlata i dragog kamenja i kazao da svatko može uzimati koliko želi? Ne bi to bilo ništa u usporedbi s beskrajno bogatijim darom koji
nam je dao Kralj kraljeva dajući nam Srce slavne Majke Marije. Što bi bilo kad bi nam papa dopustio da biramo za sebe među najljepšim relikvijama koje se čuvaju u Rimu? Bio bi to lijep dar,
ali neznatan u odnosu na ono čime nas je počastio naš Spasitelj dajući nam Srce Kraljice svetaca. Što bi bilo kad bi nam Spasitelj Isus oduzeo srce od mesa i umjesto njega dao nam srce nekog
Serafina? Bio bi to veliki dar. Ali dajući nam Srce svoje Majke dao nam je dar koji je beskrajno plemenitiji i dragocjeniji. Jer, Marijino Presveto Srce uvijek je bilo ražareno gorljivošću za slavu
Božju, tako ne samo da nije podnosilo u sebi ništa što je protivno njegovu Božanskom Veličanstvu nego je uvijek bilo spremno za slavu Božju žrtvovati sebe, svoj život svoje biće i trpjeti sva moguća mučenja.

Kardinal de Berulle kada nam govori o Isusovu boravištu u Marijinu Srcu kaže da su njih dvoje na zemlji činili jedno živo biće. Njih dvoje su tako bili sjedinjeni, bliski, živjeli su plemeniti
život da su bili jedno za drugo. Samo ljubav to može domisliti. Neka je blagoslovljen Bog ljubavi i sjedinjenja koji ih povezuje. Neka On sjedini i naša srca s njihovim Srcima i učini da i mi uvijek
živimo u savršenom jedinstvu na čast svetoga i savršenog sjedinjenja Srdaca Isusa i Marije.

Molitva: O Marijo, neka sva stvorenja svemira zadobiju jezik i govor i neka postanu srca koja te blagoslivljaju i neprestano ljube. Marijo, naša dobra i moćna Zagovornice, ti koja si uistinu
Majka milosrđa, svrni svoj majčinski pogled na nas! Tvom se majčinskom Srcu utječemo da ne budemo bijednici ni u ovom ni u budućem svijetu, nego da poslije ovoga progona blaženo gledamo
lice našeg ljubljenoga Oca i Isusa Krista, koji je blagoslovljeni plod utrobe tvoje. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Treći dan: Srce Marijino – raj zemaljski

Marija nije nikada ljubila ništa drugo osim Boga. Željela je samo da bude njemu po volji, bojala se da ga ne povrijedi, poduzimala velike i teške stvari radi služenja njegovu Božanskom veličanstvu. Svi njeni osjećaji prema svijetu su bili umrtvljeni i živjela je samo za Boga koji ju je posjedovao i vodio. Tako je Srce Presvete Djevice bilo istinski raj zemaljski u kome nije bilo ratova, ni uznemirivanja, niti bilo kakvog nereda nego samo mir, pokoj i divan red. Njezino Srce se trajno klanjalo Bogu, slavilo ga i blagoslivljalo, jer je u njemu, raju zemaljskom. Bog podigao svoje prijestolje. Njeno Srce je bilo kao jedan sveti oltar na kojemu je dostojna Majka Vrhovnog Svećenika Isusa bez prestanka prikazivala samu sebe, svoje strasti kao tolike svete žrtve. U svom Srcu zapaljenom plamenom ljubavi umirala je svemu što nije bio Bog na slavu Božju i veću ljubav prema Bogu. Srce ove uzvišene Kraljice je sve prožeto Božanskom ljepotom. Isus nije samo Očev sjaj slava i ljepota, nego i Marijina. On je najdragocjenije blago koje Marijino Srce nosi u sebi. Čudesna ljepota Marijina Srca je predmet divljenja i naslade Očeve Stoje izraženo ovim riječima: “O moja najdraža ljubljena, o moje srce i moja ljubavi, puna si slasti i očaravaš me tvojim nasladama.” Ljepota Sina ljepota je i Marije, ili bolje reći, sam Sin je ljepota, savršenstvo, svetost, ukras i slava svoje Majke.

Molitva: Pozdravljamo te, Presveto Srce. Slatko Srce, ponizno Srce, pozdravljamo te. Srce koje si se potpuno predalo, mudro Srce, pozdravljamo te. Strpljivo i poslušno Srce, vjerno Srce,
pažljivo Srce, pozdravljamo te. Najsretnije Srce, Srce puno milosrđa, pozdravljamo te. Ljubljeno Srce Isusa i Marije, pozdravljamo te. Mi ti se klanjamo, zahvaljujemo ti, slavimo te. Ljubimo te svim našim srcem, svom dušom i svom snagom. Darujemo ti svoje srce, predajemo ga, posvećujemo i žrtvujemo. Očisti ga, prosvijetli ga, posveti ga, u njemu živi i kraljuj, sada i zauvijek. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Četvrti dan: Srce Marijino i Utjelovljenje Sina Božjega

Koliko je Bog više ispunjao Srce Marijino svojim milostima i savršenostima, toliko više se njezino Srce po poniznosti smanjivalo. Kada se Presveta Djevica Marija Srcem podložila volji Božjoj
kod Navještenja, kako bi se dogodilo Utjelovljenje Sina Božjega, više je željela slušati negoli postati Majkom Božjom. Rekla je: “Evo službenice Gospodnje”, kao da je odgovorila Arkanđelu:
“Pristajem drage volje na ono što Bog traži od svoje službenice, ne da bih bila čašćena kao dostojna Majka Božja, nego da izvršim svetu volju Božju, i zato kažem: neka mi bude po tvojoj riječi.”
I Vječna Riječ, Sin Božji, postao je tijelom u krilu Presvete Djevice. Kako se to dogodilo? Tijelo Isusovo bilo je oblikovano u krilu Presvete Djevice od njezine prečiste Krvi po djelu Duha Svetoga. I ta prava krv je uzeta manje ili više neposredno iz tjelesnog Srca Marijina. Kraljica Anđela začela je Kralja svemira u prečistoj Krvi svoga Srca, po djelovanju Duha Svetoga, Marija je začela Sina koji
je Stvoritelj svoje Majke.

Određena da bude Majka Spasitelja, Ona je trebala savršeno nalikovati onome koji je uzeo tijelo od njezine prečiste Krvi. Bilo je objavljeno sv. Brigiti da su Sin i Majka tako sličili jedno drugom da tko je vidio jedno, vidio je i drugo.

Molitva: Pozdravljam te, kćeri Boga Oca, Majko Sina Božjega, Zaručnice Duha Svetoga, hramu Božanstva, Djevice djevica, Djevice od koje se htio roditi Kralj nebeski i čijim se mlijekom htio hraniti, Marijo, Kraljice moga srca, Majko moja i živote moj, radosti moja i predraga nado, ljubljena Majko, čudesna Majko, Majko milosrđa. Ti si puna milosti, Gospodin je s tobom, blagoslovljena si među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus; vječni Otac te je izabrao. Sin te ljubio Duh Sveti zaručio. Blagoslovljeni zauvijek oni koji te blagoslivljaju i ljube, blagoslovi nas sa svojim nježnim Sinom. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Peti dan: Srce Marijino pod Križem Isusovim

Srce Marijino s radošću je ljubilo Boga takvom ljubavlju daje njezino jedino zadovoljstvo bilo misliti na Boga i vršiti u svemu njegovu svetu volju, sve predati Njemu i sve ostaviti zbog njega, trpjeti sve za Boga i žrtvovati svoga predragoga Sina Isusa Krista kojega je beskrajno više ljubila nego samu sebe.

Tko bi mogao sumnjati da bi Marija radije pretrpjela sve paklene muke negoli vidjela svoga ljubljenoga Sina uronjena u ponor patnje i prezira kako umire na križu. Zato kažem da je Srce Marijino pokazalo više želje i gorljivosti za Slavu Božju i spasenje duša pristajući na bolnu žrtvu svoga Sina na Križu nego da je pretrpjelo sve paklene muke. Njezin Sin nije dopustio da joj bilo koji stvor, pa ni oni koji su ga razapinjali, učini bilo kakvu uvredu ili da joj smeta. Htio ju je učiniti sličnom sebi. I kao što je ljubav bila glavni uzrok njegove muke u smrti, htio je da ona ljubav koju je imao prema svojoj Majci, i njegova Majka prema njemu bude uzrokom mučeništva Srca Marijina, cilj njezina života.

Marija, presveta ovčica, i Isus, Božanski Jaganjac, promatrali su se i dobro razumijevali izmjenjujući uzajamno svoje patnje koje su bile takve da ih nitko, izuzev njihovih srdaca, Sina i Majke, ne može razumjeti. Oni, jer su se savršeno ljubili, zajedno su trpjeli ova strašna mučenja. Naš Gospodin Isus Krist daje duši najveći znak svoje ljubavi tako daje učini dionikom svoga Križa. On je ljubio Presvetu Djevicu više od bilo kojega stvorenja, više nego sva stvorenja zajedno, i učinio ju je najvećom dionicom svoje Muke. Zbog toga trebamo zahvaliti Isusu i Mariji.

Molitva: O Blažena Djevice Marijo, Nebo je stvoreno da bude boravište svetaca i anđela, ali tvoje blagoslovljeno tijelo Nebo je za Kralja anđela i svetaca. Tvoja prečista krv bila je stvorena da
bi iz nje uzeo tijelo ljubljeni Isus, tvoje krilo da bi ga nosilo tijekom devet mjeseci, tvoje prečiste grudi da bi ga hranile mlijekom, tvoje oči da bi ga ljubila, i natapala suzama radosti i boli, tvoje
noge da bi ga pratile u Egipat, Nazaret, Jeruzalem, Kalvariju i posvuda kamo On hodi. Tvoje Presveto Srce stvoreno je da ga ljubi i da ljubi sve one koje On ljubi.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Šesti dan: Srce Marijino je oltar na kome trebamo prikazati Isusa Ocu

Budući da si ti bio nedostojan, kaže sv. Bernard, da ti Bog dade samoga sebe, On se dao Mariji da primiš iz njezinih prečistih ruku sve što imaš. Tako je Bog u svom vječnom planu odredio
da ne daje nikome ništa što prije nije prošlo preko Marijinih ruku. O Srce Isusovo, koje živiš u Mariji i po Mariji! O Srce Marijino, koje živiš u Isusu i po Isusu! O slatki vezu dvaju Srdaca, neka
je blagoslovljen Bog ljubavi koji vas sjedinjuje. Neka On sjedini i naša srca sa Srcima Isusa i Marije i učini da žive u jedinstvu ljubavi.

Isus je zaživio ljudski život po Presvetoj Djevici, dakle Ona nam daje i kruh anđela, Presvetu Euharistiju da bi u nama sačuvala novi život koji nam je darovan. Tako sv. German Carigradski kaže: “Znajte da je krilo Bezgrešne Djevice sveti kalež pun Predragocjene Krvi Isusa Krista. Onaj koji pristupa ovoj nebeskoj gozbi može reći sa sv. Augustinom: “Ovdje su Rane moga ljubljenoga Isusa Krista i djevičansko krilo moje dobre Majke Marije. On me napaja svojom predragocjenom Krvlju, a Ona me hrani svojim božanskim mlijekom.”

Marija je na oltaru svoga Srca prikazala istu žrtvu Božjem veličanstvu koju je njezin Sin prikazao na Kalvariji. Ljubljeni Spasitelj samo je jedanput prikazao svoju žrtvu na Križu, a njegova
ljubljena Majka žrtvovala ga je tisuće puta na oltaru svoga Srca. O kako trebamo častiti ovaj sveti oltar! Blagoslovljen Bog koji ga je posvetio na slavu svoga Veličanstva.

Ovu božansku žrtvu, koju je Blažena Djevica prikazala Bogu svim svojim Srcem i nezamislivom ljubavlju u Jeruzalemskom hramu i na Kalvariji, Ona prikazuje trajno Bogu u Nebu i u svim svetim misama koje se slave svaki dan diljem zemlje. Ne kažem da je Marija sjetilno i tjelesno prisutna na svetim misama koje se slave na zemlji, nego svojim Srcem, duhom i voljom – budući da su njezino Srce, duh i volja potpuno sjedinjeni sa svojim Sinom, Ona želi sve što On želi, prati ga posvuda duhom i Srcem da bi skupa s njim, na neki način, činila sve što On čini.

Molitva: O ljubavi! Plamen tvoga Srca, Marijo, dopustio mi je da uđem u tako dobro Srce moga Isusa. O Srce prepuno milosrđa i ljubavi, daj da umrem iz ljubavi, tebi za ljubav. O Srce moga Isusa, uroni moje siromašno srce u svoje Srce, pozovi me na tvoju nebesku gozbu koja daje život dušama, iako nisam dostojan, daj da pijem vino tvojih utjeha. Neka tvoja Božanska ljubav ispuni praznine koje su u meni. Neka preobilje tvoga Srca nadoknadi moju mlakost i nedostojnost. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Sedmi dan: Srce Marijino – put naše molitve Bogu

Sva slava, milost, svetost i sve što je veliko i uzvišeno kod Nebeske Kraljice ima svoje korijene u njezinu Srcu, jer je po njezinoj dubokoj poniznosti, po čistoći bez premca, po gorućoj ljubavi njezina djevičanskog Srca Ona očarala Srce Nebeskoga Oca i privukla u svoje Srce i krilo Jedinorođenog Sina Božjega. Tako je Marija bila uzdignuta u najveće dostojanstvo ljubljene Kćeri Nebeskoga Oca, Majke Sine Božjega i Zaručnice Duha Svetoga te postala svetište Presvetog Trojstva.

Zbog toga trebamo častiti ne samo neko od otajstava ove Presvete Djevice nego svu njezinu ljubav, jer ljubav je mjera zasluga i temelj svake svetosti. Ljubav je posvetila sve njezine misli, riječi,
djela, razum, volju i sve duševne moći te je ukrasila njezin nutarnji život čudesnom svetošću koja u sebi sadrži najviši stupanj svih kreposti, sve darove i plodove Duha Svetoga. Po ljubavi svoga Srca, Marija je uzvišena nada sve Serafine i stavljena na neusporedivo prijestolje slave i moći.

Dodajmo još k tome da je dobro Srce Marijino izvor svih darova, milosti, i blagoslova za sve koji je ljube kao Majku lijepe ljubavi i koji pobožno časte njezino Prečisto Srce. Mi dakle trebamo
biti zahvalni, častiti Kraljičino i Majčinsko Srce Marijino i nikada mu nećemo iskazati dostojnu čast, hvalu i slavu. Sve molitve koje se upućuju Bogu, sva slava, čast i klanjanje koje mu iskazujemo trebaju proći preko zlatne kadionice Presvetog Srca Isusova i Prečistog Srca Marijina da bi bile prihvaćene od Božjeg Veličanstva.

Poslušaj sv. Anselma koji kliče: “O Marijo, ako ti šutiš, nitko ne moli za nas, nitko nam neće priskočiti u pomoć, a ako ti moliš, svi će moliti, svi će nam doći u pomoć.” Sveci su svoje molitve
stavljali u Srce Marijino koje je zlatna kadionica jer su shvatili da Bog njihove molitve sjedinjene s Marijinim radije prihvaća i one postaju učinkovitije.

Molitva: Neka Sin Božji, čije su vječno rođenje od Oca slavile vojske Nebeske, vidi kako se u cijelom svemiru slavi njegovo kraljevanje u Srcu Marijinu. Njezino je Srce najuzvišenije, ponor milosti bez dna, prijestolje Kralja slave. Ono je škrinja Božjih darova. O slatka Majko, čuvaj u svom Srcu srca svoje djece koja te mole, neka ona gore ljubavlju tvoga Sina. O Djevice koja očaravaš srca, daj da srca onih koji te ljube budu uzdignuta k Nebu gdje su neizrecive radosti.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Osmi dan: Nasljedovanje Srca Marijina

Promatrajte našeg najvišeg Gospodara i Zakonodavca koji nam je dao uzvišeno Srce Marijino da ga nasljedujemo kao neko sveto pravilo koje će nas posvetiti ako u tome ustrajemo. Zahvalimo Gospodinu što nam je dao tako sveto, ljubazno i slatko Srce koje je sama ljubav. Sva vaša radost i slast treba biti u nasljedovanju Srca Marijina, a da biste ga istinski nasljedovali, trebate često podići oči svoga srca i pažljivo promatrati Srce Marijino. Često predajte svoje srce ovoj uzvišenoj Kraljici Isusu posvećenih srdaca i usrdno je molite da uzme potpunu vlast u vašem srcu, da vas preda i prikaže svome Sinu, da utisne u vaša srca svoje osjećaje i kreposti kako bi častili Isusove kreposti te da na kraju učini vaše srce po Srcu svoga Sina Isusa Krista.

Nasljedujmo Mariju, jer sva sreća, savršenstvo i slava naših srdaca sastoji se u tome da činimo tako da ona budu slike Srca Marijina kao što je ovo Prečisto Srce potpuni odraz Presvetog
Srca Isusova. Jer uzvišeno i neshvatljivo Presveto Trojstvo ulijevajući u Mariju beskonačnost svoga Božanskog blaženstva ispuni je i prožme toliko svojim Božanstvom da, budući da je bila puna Boga, sam Bog je djelovao u njoj i po njoj u svemu što je Ona činila. Bog je gledao po njezinim očima, slušao po njezinim ušima, govorio preko njezinih usta, u njoj je sam sebi iskazivao najsavršenije i najradosnije slave i hvale, a na kraju je u njezinu Srcu pronalazio naslade i slasti kao u vlastitome Srcu.

Molitva: O Presveta Majko Božja, zar ti nisi moja istinska Majka, nisam li ja tvoje siromašno dijete? Ne treba li srce sina nalikovati srcu majke? Pa ipak ti vidiš toliku razliku između tvoga i moga srca. O Majko milosrđa, smiluj se mojoj bijedi. Predajem ti potpuno svoje siromašno srce. Usrdno te molim zbog dobrote tvoga majčinskoga Srca da potpuno iskorijeniš u srcu tvoga siromašnog sina sve što ti nije po volji i što bi te moglo ožalostiti, da utisneš u moje srce svete Isusove kreposti i kreposti svoga Srca. O Djevice sveta, ispuni naša srca Božjim Duhom kojim je tvoje Srce preplavljeno. Daj da i mi primamo od punine tvoje milosti, da naš duh bude potpuno poništen u nama i da Duh tvoga Sina potpuno zagospodari u nama tako da govorimo, činimo i živimo privučeni i vođeni Isusom Kristom. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu (na kraju teksta)

Deveti dan: Posveta Srcu Marijinu

O Kraljice moga srca, molim te da s tobom budem jedno srce, jedna duša, jedan duh i jedna volja. Da bih do toga došao, uzmi moje srce i daj mi svoje da bih mogao vječno pjevati: “Kojeg li dara,
divna Marijina ljubav mi je ukrala srce da mi dade svoje!” Neka Marijino Srce bude duša moje duše, duh moga duha, neka ovo divno Srce bude pokretač moga života i svih mojih misli u ljubavi,
poniznosti, podložnosti, poslušnosti, strpljenju i u svim drugim krepostima i nakanama ovog nježnog Srca.

Srce Marijino naše je sa svim srcima svetaca i anđela, jer smo udovi istoga otajstvenoga tijela Kristova, i sve što pripada jednom udu pripada i drugome, kao što nam je vječno Otac dajući svoga Sina dao sve skupa s njime. Nemojte se, dakle, zadovoljiti da ljubite Boga beskrajno ljupkoga samo sa svom sposobnošću svoga malog ljudskog srca. Bilo bi to premalo, ako ne ništa. Ljubite Boga velikim Marijinim Srcem i predajte se potpuno Isusu da biste djelovali u istom Duhu njegova Srca.

O Marijo, Majko moja, kao kad se ljudima približava smrt, te najbliži iz obitelji podvostručuju svoje brige i ljubav za bolesnika, tako se i ja nadam i molim te, budi mi blizu u zadnjim danima i satima moga života. Po tvome obećanju budi uza me kako bi me branila od neprijatelja moje duše, dala mi snagu, utješila me, pripravila me za svetu smrt i učinila dionikom tvojih nutarnjih stanja s kojima si Ti išla u susret smrti. Budi tada uz mene, primi moju dušu kad se odijeli od tijela, zaštiti je svojim krilom i svojim majčinskim Srcem, jer ti si Isusova i moja Majka, sva moja ljubav.
Privuci moju dušu k sebi u Nebo, da ljubim, slavim, vječno zahvaljujem Presvetom Trojstvu skupa s tobom, anđelima i svecima.

Molitva: O Kraljice moga srca, prikazujem ti i posvećujem svoje bijedno srce i usrdno te molim zbog dobrote tvoga Srca, po vlasti koju ti je Bog udijelio, uništi sve u meni što ražalošćuje tvoga Sina. Učvrsti u mom srcu kraljevstvo Isusova i tvoga Srca. Neka ova dva divna Srca neprestano i vječno kraljuju u meni.

O velika i divna Majko Marijo, prikazujem ti i posvećujem svoje tijelo, svoju dušu, cijelo svoje biće sa svim njegovim sposobnostima i sve što mi pripada, moj život, moju vječnost. Time ti želim zauvijek i vječno iskazivati čast. Ti sama, moja Gospodarice, zauzmi se moću i vlašću koje ti je Bog udijelio; uzmi me i potpuno sa sobom sjedini kako bih bio potpuno Isusov. Amen.

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, moli za nas!
Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto,
Srce Marijino, svake milosti i kreposti puno,
Srce Marijino, pravilo svetosti,
Srce Marijino, što je bilo dionikom svih otajstava svoga Sina,
Srce Marijino, što je po otajstvenom navještenju postalo stanom Božjim,
Srce Marijino, što je po otajstvenom pohodu obasuto novim milostima.
Srce Marijino, što te je najuža prisutnost utjelovljene Riječi u tebi devet mjeseci veselila,
Srce Marijino, što je u porodu Isusa svoga Sina neizrecivim veseljem bilo natopljeno,
Srce Marijino, što je u prikazanju svoga Sina u hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno,
Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina tri dana bilo jako rascviljeno,
Srce Marijino, što je zbog nađenoga Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno,
Srce Marijino, što je svih Isusovih muka posebice dionikom bilo,
Srce Marijino, što je od posljednje večere u presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno,
Srce Marijino, što je zbog Isusova rastanka bilo jako ražalošćeno,
Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom vrtu bilo duboko rastuženo,
Srce Marijino, što se zajedno sa svojim Sinom krvlju znojilo.
Srce Marijino, što je zajedno s presvetim licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano,
Srce Marijino, što je u šibanju nevinoga Isusa isto tolikim ranama bilo ranjeno,
Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno,
Srce Marijino, što je bremenom Isusova križa bilo opterećeno,
Srce Marijino, što je s raspetim Sinom također na križu bilo opterećeno,
Srce Marijino, što je u smrti svoga Sina blizu Križa morem muka bilo obliveno,
Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno,
Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom skupa bilo u grob položeno,
Srce Marijino, što je u Isusovu uskrsnuću od radosti opet oživjelo,
Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću neizrecivom slašću bilo napunjeno,
Srce Marijino, što je u silasku Duha Svetoga novim obiljem milosti bilo obasuto,
Srce Marijino, što je u svom slavnom Uznesenju nad sve blažene duhove bilo uzvišeno,
Srce Marijino, što je na Nebu krunom Majke Božje Kraljicom svemira bilo okrunjeno,

Srce Marijino, čudo Srca Isusova,
Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova,
Srce Marijino, utjeho Srca Isusova,
Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti,
Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri,
Srce Marijino, blago svetosti,
Srce Marijino, sliko dobrote Božje,
Srce Marijino, posrednice svih milosti,
Srce Marijino, zdravlje bolesnika,
Srce Marijino, utjeho svih nevoljnika,
Srce Marijino, utočište grešnika,
Srce Marijino, ufanje i slatka obrano Crkve,
Srce Marijino, srce Majke Crkve,
Srce Marijino, štite vojujuće Crkve,
Srce Marijino, jakosti umirućih,
Srce Marijino, rashlado duša u čistilištu,
Srce Marijino, radosti anđela i svetih,
Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina,
Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavome svijetu,
Srce Marijino, izabrani stane Duha Svetoga,
Srce Marijino, milino ljubavi svoga Sina,
Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca,
Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta,
Srce Marijino, blagoslovljeno uvijeke,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvome Srcu živjeti, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

(lz molitvenika “Isus, prijatelj malenih”, s odobrenjem Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu, 1912. god.)

Monfortanci.com | Bitno.net