David

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov,Nerijev, Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, Jakovljev, Izakov, Abrahamov,Terahov, Nahorov, Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Lk 3,23-38

Prvo povezivanje stranaca i ovaca u Davidovu životu dogodilo se kad je Bog Davida uzeo od ovaca kako bi pobijedio Filistejca Golijata koji je vrijeđao Boga omalovažavajući njegove vojnike.

Drugo povezivanje, što ćemo mi sada spomenuti, dogodilo se puno kasnije kad je David bio moćan vladar.

Opazi s krova ženu gdje se kupa

U svojoj moći kralj David je bezprigovorno mogao zatražiti da mu dovedu ženu koju je ugledao i koju je poželio videći ju da se kupa. To što je bila tuđa supruga nije ga nimalo smetalo.

I vjerojatno se ništa ne bi dogodilo da žena nije zatrudnjela s Davidom. David tada poduzima sljedeći podli korak. Zatraži da mu dođe s bojišta Bat-Šebin suprug, Hetit Urija. Navodno se raspitivao o stanju u opsadi u kojoj je Urija sudjelovao, a zapravo je htio da Urija ode doma i legne sa svojom suprugom kako bi dijete podvalio njemu.

No, kada se to nije dogodilo, David ide dalje u svojoj zloći. Dogovara s vođom opsade da Uriju pošalje u unaprijed izgubljeni proboj u kojemu će biti siguran da će poginuti.

Tako se i dogodilo i, nakon žalovanja, uze David sebi Bat-Šeebu. Ona mu je kasnije rodila sina Salamona koji će postati Davidov nasljednik.

Nevjerojatno puno zloće se skupilo kao posljedica želje kojoj se David nije mogao oduprijeti.

Ukrade ovčicu siromahu

Onome koji je uzet od ovaca da bi bio kralj Izraela, dolazi prorok s pričom o ovcama. Znao je da će Jišajev sin to itekako dobro razumjeti.

Priča je o bogatašu koji je, premda je imao ovaca na biranje, ukrao jedinu ovcu svoga susjeda kako bi njom počastio gosta koji je naišao.

Nakon što je shvatio da je priča o njemu, David započinje kajanje i obraćenje.

Sagriješio sam protiv Jahve

Sva tragedija grijeha i gomilanja nepravdi zorno nam je prikazana u Davidovu primjeru. Ali David nam daje i jasan primjer kako se ne smije zaustaviti kod učinjena grijeha, nego je potrebno vratiti se Bogu od koga smo se grijehom udaljili.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com