Potvrđujući višestoljetnu tradiciju, Drugi je vatikanski sabor istaknuo potrebu da se uređenje Svete Stolice uskladi s potrebama vremena, prilagođujući nadasve ustroj dikasterijâ Rimske kurije, njihov broj, naziv i nadležnost, kao i njihov način djelovanja i uzajamnoga usklađivanja sa stvarnim potrebama Crkve u svakom trenutku.

Konkretni je rezultat tih načela objavljivanje, 24. veljače ove godine, apostolskoga pisma u obliku motu propria, Fidelis dispensator et prudens kojim sam ustanovio Tajništvo za ekonomiju kao dikasterij Rimske kurije. Vodeći računa o onome što je odredilo Vijeće za ekonomiju, u nadležnost Tajništva spada provoditi ekonomsku kontrolu i nadzor nad uredima Rimske kurije, ustanovama povezanim sa Svetom Stolicom i nad upravom Države Grada Vatikana.

U takvim okolnostima, i prihvativši mišljenje pročelnikâ dotičnih dikasterija, smatrao sam prikladnim da Tajništvo za ekonomiju već od sada prihvati među svoje institucionalne nadležnosti, sukladno načinu i vremenu koje odredi dotični kardinal pročelnik, one zadaće koje su do sada bile u nadležnosti “Odjela za redovno upravljanje” dobrima Apostolske Stolice te, dakle, na spomenuti dikasterij prenese nadležnosti koje su apostolskom konstitucijom Pastor Bonus od 28. lipnja 1988. godine bile povjerene tom Odjelu Uprave dobrima Svete Stolice. Slijedom toga, Uprava dobrima Svete Stolice neće više biti podijeljena na odjele, a ubuduće će obavljati samo zadaće koje su do sada bile u nadležnosti Odjela za izvanredno upravljanje.

Članak 1

Tekst članka 172, apostolske konstitucije Pastor Bonus u cijelosti se zamjenjuje slijedećim tekstom:
§1. U nadležnost ovoga ureda spada upravljanje dobrima Svete Stolice koja trebaju pružiti potrebna sredstva za obavljanje službi Rimske kurije.
§2. Ured upravlja i pokretnim dobrima koja mu povjeravaju ostala tijela Svete Stolice.

Članak 2

Tekst članka 173, apostolske konstitucije Pastor Bonus u cijelosti zamjenjuje pak sljedeći tekst:
Uredom predsjeda kardinal, a u njegovoj mu službi pomaže određeni broj kardinalâ i jedan prelat tajnik.

Članak 3

Stavljaju se izvan snage članci 174 i 175 apostolske konstitucije Pastor Bonus.

Članak 4

Pročelnik će Tajništva za ekonomiju osnovati Tehničko povjerenstvo sa ciljem olakšanja prenošenja nadležnosti koje su dosad pripadale Odjelu za redovno upravljanje dobrima Apostolske Stolice i odredit će, počevši od današnjega dana, kako se imaju rješavati neriješena pitanja pri spomenutom Odjelu za redovno upravljanje sve do konačnoga prenošenja obaveza.
Sve to što sam ovim Apostolskim pismom u obliku motu propria odlučio određujem da se primjenjuje u cijelosti, unatoč bilo kojoj protivnoj stvari, pa bila ona i vrijedna posebna spomena, i određujem da se objavi u dnevniku “L’Osservatore Romano”, stupajući na snagu na sam dan objavljivanja.

Dano u Rimu, pri Svetom Petru, 8. srpnja 2014. godine, druge godine pontifikata.

Papa Franjo

Prijevod: IKA