Isus

214 Bog, “Onaj koji jest”, objavio se Izraelu kao onaj koji je “bogat ljubavlju i vjernošću” (Izl 34,6). Ta dva pojma na zgusnut način izražavaju bogatstvo božanskog imena. U svim svojim djelima Bog pokazuje svoju dobrohotnost, svoju dobrotu, svoju milost, svoju ljubav; ali i svoju pouzdanost, svoju postojanost, svoju vjernost i svoju istinu. “Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost” (Ps 138,2).[13] On je Istina jer “Bog je svjetlost, i tame u njemu nema nikakve” (1 Iv 1,5). On je “Ljubav”, uči apostol Ivan (1 Iv 4,8).

Bog je Istina

215 “Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje” (Ps 119,160). “Ustinu, Gospode Bože, ti si Bog, tvoje su riječi istinite” (2 Sam 7,28); zato se Božja obećanja uvijek ostvaruju.[14] Bog je sama Istina, njegove riječi ne mogu varati. Upravo stoga možemo se u svemu s punim pouzdanjem predati istini i vjernosti njegove riječi. Početak ljudskoga grijeha i pada bila je laž zavodnika koji je pobudio sumnju u Božju riječ, u njegovu dobrohotnost i vjernost.

216 Božja je istina njegova mudrost koja upravlja cijelim redom stvorenja i vlada svijetom.[15] Bog koji je sam “stvorio nebo i zemlju(Ps 115,15), samo On može dati istinsku spoznaju svega stvorenoga u odnosu prema Sebi.[16]

217 Bog je istinit i kad objavljuje sebe: pouka koja dolazi od Njega jest “zakon istine” (Mal 2,6). Kad pošalje svoga Sina u svijet, to će biti “da posvjedoči za istinu” (Iv 18,37). “Znamo, da je Sin Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga” (1 Iv 5,20).[17]

Bog je Ljubav

218 Tijekom svoje povijesti Izrael je mogao otkriti da je Bog imao samo jedan razlog što mu se objavio i što ga je između svih naroda izabrao da bude njegov, a to je: ničim zaslužena Boa ljubav.[18] A Izrael je, zahvaljujući prorocima, shvatio, da ga Bog iz ljubavi nikad nije prestao spašavati[19] i praštati mu nevjeru i grijehe.[20]

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

219 Božja se ljubav prema Izraelu uspoređuje s ljubavlju oca prema sinu,[21] i jača je od majčinske ljubavi prema djeci.[22] Bog ljubi svoj narod više nego muž svoju ženu;[23] Božja će ljubav pobijediti i najgoru nevjeru;[24] ići će do najdragocjenijeg dara: “Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca” (Iv 3,16).

220 Ljubav je Božja “vječna” (Iz 54,8): “Nek se pokrenu planine i potresu bregovi, al se ljubav moja neće odmać od tebe” (Iz54,10). “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost” (Jr 31,3).

221 Sveti Ivan ide i dalje kad kaže: “Bog je ljubav” (1 Iv 4,8.16). Sam Božji bitak jest Ljubav. Kad je u punini vremena poslao svoga jedinoga Sina i Duha ljubavi, Bog je otkrio svoju najnutarnjiju tajnu:[25] da je sam vječna razmjena ljubavi: Oca, Sina i Duha Svetoga, i da je nas odredio da učestvujemo u toj ljubavi.

Katekizam Katoličke Crkve (www.hbk.hr)

Foto: Shutterstock.com


[13] Usp. Ps 85,11
[14] Usp. Pnz 7,9
[15] Usp. Mudr 13,1-9
[16] Usp. Mudr 7,17-21
[17] Usp. Iv 17,3
[18] Usp. Pnz 4,37; 7,8; 10,15
[19] Usp. Iz 43, 1-7
[20] Usp. Hoš 2
[21] Usp. Hoš 11,1
[22] Usp. Iz 49,14-15
[23] Usp. Iz 62,4-5
[24] Usp. Ez 16, Hoš 11
[25] Usp. 1 Kor 2,7-16; Ef 3,9-12