Sto je istina

Pred Poncijem Pilatom, izvješćuje Evanđelje, Krist je izrekao ove riječi: ″Došao sam posvje­dočiti za istinu″; onda je Pilat, prije nego je izišao iz sudnice, kao da pita samoga sebe, promrmljao: ″Što je istina?″ (Iv 18,37–38). To je posljednje veliko pitanje po­ganstva, pitanje koje ono može punim pravom formulirati nakon što je stoljećima s udivljenjem, ali s uzaludnom upornosti, ispitivalo nebesa. Grčki filozofi, zajedno s nekim drugima, rekli su sve, ali nisu svi rekli isto. Budući da su njihove teorije logički besprijekorne, sve se mogu smatra­ti istinitima – što znači da ne postoji jedna istina, nego mnoge, dapače da postoji onoliko istina koli­ko ima umova koji znaju na ispravan način raz­mišljati.

MEĐUTIM…

Krist nam kaže: ″Ja sam Istina″ (Iv 14,6). Za nas istina nije ideja, nije tajna, nije filozofi­ja, nego jedna osoba; ta osoba, očito, može biti sa­mo osoba Isusa Krista. Ako je istina da su Gr­ci ljudsku misao istraživali u svim smjerovima, ako je istina da se može pronaći monada u Demo­kritu, Darwina u Heraklitu te ako se dobro traži, čak Hegela u Platonu, isto je tako istina da je sve do sada Krist bio jedini koji nam je od početka po­vijesti rekao nešto o božanskoj misli. Prema tome, za nas istina nije drugo nego isijavanje njegove osobe u naš život, u svijet i misao.

Po čemu se može prepoznati da je nešto istinito?

Nema načina da to saznamo. Prije su istinu označavali kao ″prilagođavanje – to jest kao prim­jerenost ili ako hoćete kao podudaranje stvarnosti i razuma. Ali već je davno Immanuel Kant pokazao da ne možemo izravno spoznati ″stvar u sebi″, nego samo što nama ona predstavlja tako da se slaganje stvarnosti i razuma svodi jed­nostavno na slaganje razuma sa samim so­bom. Najsuvremenija fizika potpuno je potvrdila dijagnozu Immanuela Kanta kad je pokazala da je stvarnost u vječnome bijegu, da uvijek postoje česti­ce iznad čestica, te na kraju ne preostane ništa drugo nego tajanstveno strujanje energije. Ne mo­že se, dakle, govoriti o ″prilagođavanju stvarnosti razumu″, kad stvarnost nije dohvatljiva. Pre­ma tome, na vaše pitanje nema odgovora.

MEĐUTIM…

Toma Akvinski kaže nam: ″Lijepo je sjaj istinitoga.″ Da je neka stvar istinita, to se jednostavno prepoz­naje po tome što je lijepa. Uzmimo za primjer neko djelo moderne umjetnosti, luk nekoga mosta ili krivulju neke brane: njihova je finoća ma­terijalni i vidljivi izraz točnoga računanja. Lijepo i istinito uvijek su pridruženi, a zajedno čine ono što nazivamo stilom, što već nalazi svoje utočište u matematici ili fizici. Ein­steinova jednadžba, (″energija je jednaka umnošku mase i kvadrata brzine svjetlosti″), provje­rena, na žalost, u Hiroshimi i Nagasakiju, dakle isti­nita, u svojoj jednostavnosti toliko je lijepa da bis­mo je bez velikoga iznenađenja mogli čitati i u Knjizi Postanka. Stil je povezan s istinitim, a nadarenost s umije­ćem ako nije povezana s laži. Pascal ima stil jer mu njegov znanstveni duh dopušta da se što više približi istini. Moderna filozofija nije istinita jer nije lijepa… i obratno. Kad pročitate neku rečeni­cu Jean-Paula Sartrea, kao na primjer sljedeću: ″Ni­šta jest praznina bitka, pad onoga u-sebi prema se­bi po čemu se stvara ono-za-sebe″, tada je isklju­čeno da ćete naći i najmanju česticu istine u toj neprobavljivoj mješavini riječi.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru dobrih članaka – klikni like[/facebook]

Prigovore izvedene iz Kanta i najsuvremenije fizi­ke treba odbaciti. Kant je snažan mislilac, ali on se služi razumom protiv njega samoga i ne poznaje njegovu važnu sposobnost da se potpuno povlači pred onim što jest. Najsuvremenija fizika ne niječe stvarnost i nikako se ne odriče mogućnosti da je spozna. Često se u običnim razgovorima čuje onaj izraz općenitoga nevjerovanja: ″Ovo je previše lijepo da bi bilo istinito.″ To je grdna pogrješka. Ako Bog postoji, a on postoji, ništa, naprotiv nije dosta lije­po da bude potpuno istinito.

André Frossard (preuzeto iz knjige “Bog u pitanjima”)