1. “Jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira.“ (1Kor 14,33)

2. “Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jer 29,11)

3. “To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” (Iv 16,33)

4. „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ (Mt 11,28-30)

5. „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Fil 4,6-7)

6. “Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.” (Iv 14,27)

7. “Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!” (Mt 5,9)

8. “Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran počinak.” (Ps 4,9)

9. “Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!” (Br 6, 24-26)

10. “Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživati.” (Ps 37,11)