Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorand lic. theol. Nenad Palac obranio je 29. studenoga doktorsku disertaciju naslova „Teološko-pastoralna relevantnost internetskoga portala za evangelizacijsko poslanje Crkve“ te je tako stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja pastoralne teologije s ocjenom summa cum laude.

U ispitnom povjerenstvu bili su prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović (predsjednica), prof. dr. sc. Jadranka Garmaz (mentorica – vanjska članica) te prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić (članica).

Nenad Palac je ovom doktorskom disertacijom prvi put u Hrvatskoj istražio utjecaj jednog digitalnog katoličkog medija – portala Bitno.net. Navedeno je ostvareno kroz četiri zasebna istraživanja koji uključuju primjenu kako kvantitativnih tako i kvalitativnih metoda. Pri tome je analiziran utjecaj portala na informiranje čitatelja o vjerskim temama, doprinos čitateljskoj vjerskoj formaciji i aktivnijem življenju vjerničkog života. Uz navedeno provedena je kvantitativna i kvalitativna analiza 2665 članaka o papi Franji objavljenih na istoimenom portalu.

Disertacija se sastoji od 520 stranica te je podijeljena na pet poglavlja: Teološko-pastoralno vrednovanje interneta kao novog sredstva društvene komunikacije; Bitne oznake teološko-pastoralnog govora pape Franje; Internetski portal Bitno.net; Metodološki aspekti istraživanja; Rezultati istraživanja.

U prvom poglavlju rada autor vrednuje utjecaj interneta kao novog sredstva društvene komunikacije na Crkvu i svijet i to sukladno službenim crkvenim dokumentima te porukama posljednje trojice papa (Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i Franje) koje analizira s evangelizacijskog, odgojnog, dijaloškog i teološko-pastoralnog gledišta.

U drugom poglavlju autor analizira i iznosi bitne oznake teološko-pastoralnog govora pape Franje kroz prizmu evangelizacijskog, odgojnog, dijaloškog, teološko-pastoralnog aspekta kako bi postavio temelje za vrednovanje članaka objavljenih o istom na portalu Bitno.net.

Treće poglavlje predstavlja Bitno.net na temelju njegove prezentacije i vanjskih parametara (posjećenost, objava, čitanost) te napose na temelju sedam pojedinačnih intervjua provedenih 2017. i 2022. godine s aktualnim i bivšim zaposlenicima portala. Analizom razgovora s ispitanicima formirani su tematski okviri unutar kojih se razabiru četiri područja koja obuhvaćaju nastanak, trenutnu situaciju te buduće perspektive portala Bitno.net.

Četvrto poglavlje iznosi metodološke aspekte provedenih istraživanja te donosi obrazloženje predmeta, ciljeva i hipoteza kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, izlaže istraživačke metode te određivanje uzorka čitatelja.

U petom poglavlju autor iznosi rezultate svojih istraživanja. Ovo poglavlje podijeljeno je na dva dijela.

U prvom dijelu autor – kroz anketiranje 1791 ispitanika i analizu dobivenih rezultata – potvrđuje pozitivan utjecaj portala Bitno.net na informiranje ispitanika o vjeri i vjerskim temama, doprinos njihovoj vjerskoj formaciji i aktivnijem življenju vjerničkog života. Premda je u istraživanju potvrđen pozitivan doprinos portala Bitno.net u istaknutim segmentima, te vjernost čitateljske populacije, u godinama postojanja istog zamijećeno je starenje čitateljske populacije koja ga posjećuje.

Drugi dio istraživanja odnosi se na sadržajnu analizu 2665 članaka o papi Franji koji su objavljeni na Bitno.net-u. Autor u svojoj disertaciji potvrđuje značajnu oslonjenost redakcije portala na agencijske izvore informiranja pri izvještavanju o papi Franji. U prenošenju sadržaja o istom redakcija nastoji biti pravovremena i pravovaljana, izbjegavajući pri tome senzacionalizam ili svrstavanje u ideološke tabore kroz korištenje provjerenih izvora informiranja i intervjuirajući pojedince ili stručnjake koji su direktno uključeni u temu.

Autor disertacije zaključuje kako je portal Bitno.net unutar hrvatskog vjerskog medijskog prostora učinio značajne iskorake prema naprijed svojom inovativnošću i pokrivanjem širokog spektra tema što je imalo pozitivan utjecaj na njegove čitatelja na razini (in)formiranja o vjeri i aktivnijeg življenja vjerničkog života. U budućem radu portala potrebno je poraditi na većoj neovisnosti u odnosu na agencijske izvore, dubljoj teološkoj refleksiji o papi Franji te pronalaženju novih načina evangelizacije kojima se može povratiti dio mlađe generacije koja se u ovom trenutku nalazi u opadanju.

Nenad Palac rođen je 07. srpnja 1988. u Mostaru od oca Predraga i majke Slavice rođ. Miloš. Školske godine 2006./2007. maturira u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji „don Frane Bulić“ u Splitu. Akademske godine 2012./2013. diplomira na Filozofsko teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Akademske godine 2019./2020. licencira na poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i doktorata Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Jadranke Garmaz. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova te sudjelovao u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama. Nenad Palac je vjeroučitelj s prebivalištem u Splitu. Od školske godine 2014./2015. aktivan kao vjeroučitelj u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, a od 2016./2017. kao vjeroučitelj u Šibenskoj biskupiji gdje do danas radi u Osnovnoj školi braće Radić (Bračević) i Osnovnoj školi Ivana Duknović (Marina).