FEAMC

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) je drugi put nakon sastanka održanog u Zagrebu 1997.g. bilo domaćin i organizator ovog važnog  sastanka koji se svake godine  održava u drugoj državi, članici FEAMC-a. Na sastanku se okupljaju uvaženi predstavnici  iz dvadesetak europskih nacionalnih društava i stručnjaci iz područja medicinske etike.

Jedna od glavnih tema sastanka UO FEAMC-a bila je rasprava o Dokumentu Vijeća Europe o pitanjima vezanima uz kraj ljudskog života (Council of Europe,”Working Document on End of Life”), koji je upućen na javnu raspravu u veljači 2013.g. Tajnik Povjerenstva za bioetiku Vijeća Europe, gospodin Laurence Lwoff produžio je rok za podnošenje primjedbi do 7. svibnja kako bi članovi FEAMC-a mogli poslati komentare na sadržaj Dokumenta. U Dokumentu su razrađeni različiti aspekti problema, definirane su i preporučene općenite smjernice postupanja s osobama pri kraju života. Posebno se ističe da “eutanazija i potpomognuto samoubojstvo ne smiju biti definirani kao medicinski tretman”. Rasprava je protekla u duhu konstruktivnog dijaloga s osvrtom na pojedine nedorečene segmente Dokumenta. Predsjednik FEAMC-a je uputio objedinjene nadopune i prijedloge Povjerenstvu za bioetiku Vijeća Europe.

Na sastanku su jednoglasno izabrani potpredsjednici FEAMC-a: dr. Bernard Ars (Belgija), dr. Vincenzo Deffilipis (Italija) i prof.dr.sc. Jasenka Markeljević (Hrvatska). Usvojen je prijedlog dr. Vincenza Defillipisa da se sljedeći sastanak Upravnog odbora FEAMC-a održi u Bariju u Italiji u listopadu 2013. godine.

Bitno.net