Donosimo jedan primjer smisla za humor svetog Tome Akvinskog iz „Pitanja o svemu“ (Quaestiones Quodlibetales), pitanje 12, članak 20.

Thomas-Aquinas-Black-large

Što je jače: istina, vino, kralj ili žena?

Prigovori:

S obzirom na prvo, traži se je li istina jača od vina, kralja ili žene.

  1. Čini se da je vino najjače jer ono utječe na čovjeka najviše.
  2. Isto tako čini se da je kralj najjači jer on šalje čovjeka na ono što je najteže, naime, da se izloži smrtnoj opasnosti.
  3. Također se čini da je žena najjača, jer ona zapovijeda čak i kraljevima.

Ali protiv toga, u Trećoj Knjizi Ezrinoj 4, 35 (Treća Ezrina Knjiga je apokrifan spis o čemu je Toma Akvinski imao spoznaju, nap. prev.) kaže se: „Jača je istina.“

Odgovaram: Prema Ezri, mladićima je bilo predloženo da odgovore na to pitanje. Ako, dakle, uzmemo u obzir ove četiri stvarnosti, odnosno: vino, kralja, ženu i istinu, treba shvatiti da one po sebi nisu usporedive, jer ne pripadaju istom rodu stvari. No, ako ih se promatra u odnosu na neki učinak koji proizvode, one se tada podudaraju u tom jednom aspektu te se onda mogu međusobno usporediti. Dakle, taj učinak koji proizvodi svaka od navedenih stvarnosti, i koji se onda može uspoređivati, je učinak koji one imaju na promjenu ljudskog srca. Stoga, pogledajmo koja od četiri navedene stvarnosti najviše utječe na ljudsko srce.

Sjetimo se da čovjek ima svojevrsnu sposobnost biti pokrenut, prvo, na tjelesnoj i, drugo, na duševnoj razini. Duševna razina je dvostruka: osjetilna i umna. Umna razina se opet dijeli na praktičnu i spekulativnu (teorijsku).

Među stvarnostima koje po naravi utječu na promjenu tjelesnog raspoloženja, prvo mjesto zauzima vino jer ono potiče pijanca da govori svašta. Što se tiče utjecaja na osjetilnu razinu, prvenstvo pripada nasladi, i to osobito spolnoj, pa je u tom smislu žena najjača. U području prakse i u ljudskim zbivanjima najjači je kralj. A u spekulativnim stvarima, najveća i najmoćnija je istina.

Međutim, tjelesne su moći podložne duševnima, a duševne su moći podložne umskima, i na kraju, praktična moć je podložna spekulativnoj moći. Stoga, jednostavno rečeno, istina je veća u dostojanstvu, najizvrsnija je i najjača.

Prijevod: M. K.|Bitno.net